Український біохімічний журнал

cover_biochem_no1_2015ISSN 2413-5003 (Online), ISSN 2409-4943 (Print)

Науковий журнал заснований у 1926 р. Виходить один раз на два місяці

Засновник:
Національна академія наук України,
Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України.

Видавець: 
Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України,
Національна академія наук України
Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 20470-10270 ПР від 11.12.2013
Офіційна абревіатура – Ukr.Biochem.J.

The Ukrainian Biochemical Journal публікує результати оригінальних наукових досліджень, огляди з актуальних проблем біохімії, короткі повідомлення, методичні роботи, в яких описано нові або вдосконалені методи біохімічних досліджень;  статті з історії біохімічної науки, що висвітлюють еволюцію ідей, виникнення і розвиток наукових шкіл або  які присвячено творчим портретам учених; дискусійні статті; рецензії на нові книги; наукову хроніку.
У журналі також публікуються роботи з різних розділів суміжних наук: клітинної та молекулярної біології,  біоорганічної хімії, біофізики, фармакології, генетики і медицини (медичної біохімії та ін.),  під час виконання яких було застосовано біохімічні методи і обговорено одержані біохімічні дані.

Журнал раніше було опубліковано під іншими назвами [[Історія журналу]].

The Ukrainian Biochemical Journal реферується або індексується в Scopus, WoS (Clarivate Analytics, Biological Abstracts, BIOSIS Previews), CrossRef, DOAJ, CABI (CAB Abstracts and Global Health), Embase, CAS, CiteFactor, Google Scholar, CAS , «Джерело» (серії «Природничі науки», «Медицина»), у російському виданні ВІНІТІ.
Електронна версія розміщується на порталах EBSCO і Elsevier та на сайті Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського.


Creative CommonsThis work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.