Ukr.Biochem.J. 2012; Том 84, № 4, липень-серпень, c. 32-40

Вплив противірусних речовин різної хімічної природи на експресію генів ІФНα, ПКР, ОАС1а i РНК-ази L

О. О. Драгущенко1,2, І. Й. Міня1, Т. А. Полєжаєва1,2, Д. Б. Старосила3,
І. С. Карпова1, М. Ю. Оболенська1, С. Л. Рибалко3

1Інститут молекулярної біології та генетики НАН України, Київ;
2ННЦ «Інститут біології» Київського національного університету
імені Тараса Шевченка, Україна;
3ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб
ім. Л. В. Громашевського АМН України», Київ;
e-mail: olena.imbig@gmail.com

Вивчали здатність декількох противірусних речовин різної хімічної природи індукувати в печінці щура експресію гену інтерферону α (ІФНα) і його генів-мішеней ПКР, ОАС1а і РНК-ази L. Досліджували препарати Амізон, Альтабор, Протефлазид, які використовуються в клінічній практиці; 3′,7-диметилкверцетин, виділений із Протефлазиду, суміш хімічно синтезованих триметил- і тетраметилкверцетину, а також лектин хурми, які знаходяться відповідно на стадії доклінічних випробувань і експериментального дослідження.
Визначення вмісту відповідних мРНК у складі тотальної РНК методом зворотної транскрипції і кількісної ланцюгової полімеризації в реальному часі показало, що всі досліджувані речовини є індукторами експресії генів ІФНα, ПКР, ОАС1а і РНК-ази L, і кожна з них індукує з різною ефективністю зазначені гени. Комбінація речовин 3′,7-диметилкверцетин + лектин хурми виявляє найбільший індукуючий ефект, який значно перевищує окрему дію кожної із речовин, а також дію препарату Геберон (рекомбінантного ІФНα2b) і ПоліІ-поліЦ, як стандартних індукторів генів-мішеней ІФНα. Здатність усіх речовин різною мірою індукувати експресію гену ІФНα, відсутність кореляції між експресією гену ІФНα і його генами-мішенями, а також поміж самими генами-мішенями свідчить про те, що механізм антивірусної дії досліджуваних речовин складний і не визначається тільки ІФНα і його опосередкованою дією.

Ключові слова: , , , , , , ,


Creative CommonsThis work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.