Ukr.Biochem.J. 2011; Том 83, № 3, травень-червень, c. 25-36

Координаційні сполуки цинку із N-заміщеними тіокарбамоїл-N′-пентаметиленсульфенамідами – модифікатори активності ензимів протеолітичної і гліколітичної дії

Л. Д. Варбанець1, О. В. Мацелюх1, О. В. Гудзенко1,
Н. В. Борзова1, І. І. Сейфулліна2, Г. Н. Хитрич2

1Інститут мікробіології та вірусології ім. Д. К. Заболотного НАН України, Київ;
e-mail: varbanets@serv.imv.kiev.ua;
2Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова, Україна

Дослідження впливу ряду координаційних сполук цинку із N-заміщеними тіокарбамоїл-N′-пентаметиленсульфенамідами на активність еластази, α-L-рамнозидази і α-галактозидаз свідчить про можливість їхнього використання як стимуляторів або інгібіторів вказаних ензимів. Показано, що всі речовини в концентрації 0,1 и 0,01% практично однаковою мірою (90–100%) інгібують еластазну активність Bacillus thuringiensis 27-88Els+. Комплекси [Zn(L2)Br2], [Zn(L1)(NCS)2] і [Zn(L3)(NCS)2] за экспозиції протягом 20 год активують α-L-рамнозидазну активність Cryptococcus albidus 1001. Решта сполук або не впливає на активність, або інгібує її на 7–23%. Одержані результати свідчать, що вирішальну роль відіграють не окремі фрагменти (L-ліганд і аніони), а молекули комплексів цинку в цілому. Можна також стверджувати, що присутність хлоридного аніону у всіх випадках зменшує α-L-рамнозидазну активність C. albidus 1001. Усі досліджувані комплекси, крім [Zn(L3)(NCS)2], підвищують α-L-рамнозидазну активність Еupenicillium erubescens 248 від 7 до 60%. Практично в однаковому ступені (в межах похибки досліду) на рівні контролю всі досліджувані речовини в концентрації 0,01% (час експозиції 60 хв) впливають на активність α-галактозидаз Aspergillus niger і Cladosporium cladosporioides, однак інгібують (на 20%) активність α-галактозидази Penicillium canescens. Підвищення часу експозиції речовин до 20 год свідчить про вибірковість дії окремих сполук на досліджувані ензими. Одержані дані показали, що характер взаємодії досліджуваних комплексів цинку змінюється залежно від ензиму і штаму, який його продукує.

Ключові слова: , , , , , ,


Creative CommonsThis work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.