Ukr.Biochem.J. 2011; Том 83, № 5, вересень-жовтень, c. 22-31

Активація фосфатидилінозитол-3′-кіназного шляху лектиніндукованим сигналом через сіаловмісні глікопротеїни мембран лейкоцитів при цукровому діабеті 1-го типу

Н. О. Сибірна1, М. І. Здіорук1, І. В. Бродяк1, М. Л. Барська2, О. І. Вовк2

1Львівський національний університет імені Івана Франка, Україна;
2Інститут біології клітини НАН України, Львів;
e-mail: sybirna_natalia@yahoo.com

Досліджено вплив вортманіну і сіалоспецифічних лектинів на транслокацію p85α регуляторної субодиниці ензиму фосфатидилінозитол-3′-кінази (Р1-3′-кінази) між мембранною та цитозольною фракціями мононуклеарних і поліморфноядерних лейкоцитів у здорових донорів та людей, хворих на цукровий діабет (ЦД) 1-го типу. З’ясовано, що при ЦД 1-го типу в лейкоцитах периферичної крові трансдукція лектиніндукованого сигналу відбувається за активною участю Р1-3′-кінази через глікопротеїнові мембранні рецептори, які містять термінальні сіалові кислоти, що зв’язані із субтермінальними вуглеводними залишками (α2→6) глікозидним зв’язком.

Ключові слова: , , , , , ,


Creative CommonsThis work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.