Tag Archives: ω-3 поліненасичені жирні кислоти

Окисна модифікація протеїнів та активність антиоксидантних ензимів у мітохондріях печінки щурів за лазерного опромінення та введення ω-3 поліненасичених жирних кислот

О. В. Кеца*, М. О. Зелінська, М. М. Марченко

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Чернівці, Україна;
*e-mail: o.ketsa@chnu.edu.ua

Отримано: 12 серпня 2021; Затверджено: 21 січня 2022

Досліджено вплив лазерного опромінення щурів у поєднанні з введенням омега-3 поліненасичених жирних кислот (ω-3 ПНЖК) на окисну модифікацію протеїнів і на активність супероксиддисмутази та каталази у мітохондріальній фракції печінки. Тварин опромінювали 650 нм лазерним діодом щодня у ділянці черевної порожнини протягом 4 хв на відстані 10 см від поверхні шкіри. ω-3 ПНЖК вводили per os у добовій дозі 120 мг/кг маси тіла. Жирні кислоти у риб’ячому жирі ідентифікували методом газової хроматографії. Тварин було поділено на п’ять груп (по 12 у кожній): І – інтактні щури (контроль); II – щури, яких опромінювали щодня лазером протягом 7 або 14 днів; III – щури, які отримували ω-3 ПНЖК через дві години після опромінення; IV – щури, які отримували ω-3 ПНЖК за дві години до опромінення; V – щури, які отримували ω-3 ПНЖК упродовж 7 днів до опромінення. Мітохондріальну фракцію печінки щурів отримували диференціальним центрифугуванням. Після семиденного лазерного опромінення у щурів виявлено збільшення вмісту карбонільних та зменшення вмісту тіолових груп протеїнів у мітохондріях печінки. Зі збільшенням тривалості опромінення активність супероксиддисмутази та каталази зменшувалася, що свідчило про виснаження мітохондріальних антиоксидантних резервів. За введення ω-3 ПНЖК через дві години після лазерного опромінення антиоксидантного ефекту не спостерігали, а за введенні ω-3 ПНЖК за 2 години до опромінення було виявлено незначний антиоксидантний ефект. Введення ω-3 ПНЖК (протягом 7 днів) перед лазерним опроміненням було найефективнішим, оскільки супроводжувалось зниженням вмісту карбонільних похідних та пригніченням утворення O2•-, підвищенням вмісту SH-груп протеїнів та активності антиоксидантних ензимів.

Вільнорадикальні процеси в мітохондріях печінки щурів-пухлиноносіїв та їх корекція есенціальними ліпофільними нутрієнтами

О. В. Кеца, М. М. Марченко

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Україна;
e-mail: o.ketsa@chnu.edu.ua

Отримано: 21 травня 2019; Затверджено: 29 листопада 2019

Вивчення ролі вільнорадикального окис­лення у підвищенні проникності мітохондріаль­них мембран за онкогенезу в органах, які не задіяні в пухлинному процесі, та пошук шляхів запобігання порушенням у функціонуванні мітохондрій є актуальними. У роботі оцінено показники пероксидного окислення ліпідів (ПОЛ),  процес набухання мітохондрій та вихід цито­хрому с в цитозоль клітин печінки щурів-пухлиноносіїв за роздільної та поєднаної дії омега-3 поліненасичених жирних кислот (ω-3 ПНЖК) й ацетату ретинолу (вітаміну А-ацетату). У мітохондріальній фракції печінки щурів-пухлиноносіїв у період інтенсивного росту пухлини (14 діб) підвищувалась швидкість генерації супероксидного радикала, зростали рівні первинних (трієнових кон’югатів, ТК), вторинних (кетодіє­нів і спряжених трієнів, КД+СТ) та кінцевих продуктів ПОЛ (основ Шиффа), що сприяло набуханню мітохондрій та виходу цитохрому с в цитозоль. Моновведення ω-3 ПНЖК істотно знижувало вільнорадикальні процеси та набухання мітохондрій печінки щурів із трансплантованою карциномою Герена. Введення високої дози (3000 МО/кг маси тіла) ацетату ретинолу до та після трансплантації пухлини посилювало вільнорадикальні процеси в мітохондріальній фракції печінки щурів-пухлиноносіїв, тоді як введення фізіологічної дози (30 МО/кг маси тіла) ацетату ретинолу не призводило до змін досліджуваних показників у контрольних щурів, які не отримували препарат. Прооксидантні ефекти ретиноїду частково усувалися в умовах його поєднаного введення з ω-3 ПНЖК.

Цитохром Р450-гідроксилювальна система печінки щурів-пухлиноносіїв за введення ω-3 поліненасичених жирних кислот та вітаміну D(3)

І. О. Шиманський1, О. В. Кеца2, М. М. Марченко2, М. М. Великий1
1Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, Київ;
e-mail: ihorshym@gmail.com;
2Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Україна
У роботі досліджено вплив роздільної та сумісної дії омега-3 поліненасичених жирних кислот (ω-3 ПНЖК) і вітаміну D3 на активність компонентів оксигеназного та редуктазного ланцюгів монооксигеназної системи (МОС) мікросомної фракції печінки щурів із трансплантованою карциномою Герена. У печінці щурів-пухлиноносіїв у період інтенсивного росту пухлини (14 діб, що відповідає логарифмічній фазі росту пухлини) послаблювалась функціональна активність оксигеназного ланцюга МОС: знижувалась активність N-деметилази, n-гідроксилази та NADPH-цитохром Р450-редуктази з одночасним зростанням швидкості інактивації цитохрому Р450 за рахунок його перетворення у неактивну форму – цитохром Р420. Натомість посилювалась функціональна активність редуктазного ланцюга МОС, компоненти якого передають електрони від відновленого NADH через NADH-цитохром b5-редуктазу та цитохром b5 на цитохром Р450. Зокрема, зростала активність NADH-цитохром b5-редуктази та посилювалась швидкість відновлення цитохрому b5 з одночасним зменшенням його вмісту. ω-3 ПНЖК та вітамін D3 за їх роздільного введення щурам-пухлиноносіям впродовж 42 діб (28 діб попереднього введення та 14 діб росту пухлини) значною мірою нормалізували оксигеназну активність МОС: відмічалося підвищення NADPH-цитохром Р450-редуктазної, N-деметилазної, n-гідроксилазної активності цитохрому Р450 та гальмування швидкості інактивації цито­хрому Р450 в мікросомній фракції печінки. За поєднаного введення ω-3 ПНЖК та вітаміну D3 мав місце їх синергізм. Зміни в активності компонентів редуктазного ланцюга МОС у печінці щурів-пухлиноносіїв спостерігались переважно за введення ω-3 ПНЖК. Підвищувався вміст цитохрому b5 та значно знижувалась швидкість його відновлення. За відсутності вираженої індивідуальної дії на редуктазний ланцюг МОС вітаміну D3 сумісне його введення з ω-3 ПНЖК також не посилювало дію останніх.

Стан монооксигеназної системи карциноми Герена щурів за введення ω-3 поліненасичених жирних кислот

М. М. Марченко, О. В. Кеца, І. О. Шмараков, К. Г. Абутнаріца

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Україна;
e-mail: ketsa80@mail.ru

У роботі проведено дослідження ензиматичної активності NADH-цитохром b5 редуктази, вмісту і швидкості відновлення окислення цитохрому b5, вмісту і швидкості інактивації цитохрому Р450 у мікросомній фракції карциноми Герена щурів за введення ω-3 поліненасичених жирних кислот (ПНЖК). Показано, що введення ω-ПНЖК до і після трансплантації тваринам карциноми Герена, приводило до підвищення ензиматичної активності NADH-цитохром b5 редуктази та знижувало вміст цитохрому b5 у мікросомній фракції пухлини в логарифмічну фазу онкогенезу порівняно з контролем. Підвищення NADH-цитохром b5 редуктазної активності сприяло підвищенню потоку електронів у редуктазному редокс-ланцюзі монооксигеназної системи (МОС). За умов зниження вмісту цито­хрому b5 акцептором електронів може бути молекулярний кисень, внаслідок чого у 1,6 раза підвищувалась швидкість утворення супероксидного радикала (O2•–) порівняно з контролем. Встановлено, що зниження вмісту цитохрому Р450 у мікросомній фракції карциноми Герена спостерігалося в логарифмічну фазу онкогенезу за введення ω-3 ПНЖК. Зниження вмісту цитохрому Р450 супроводжувалося підвищенням швидкості його інактивації та переходу в неактивну форму – цитохром Р420. Показано, що зниження вмісту цитохрому Р450 відбувається на фоні підвищення генерації супероксидного радикала оксигеназним ланцюгом МОС.

Вплив ω-3 поліненасичених жирних кислот на оксидативний стрес та експресію цитохрому Р450 2Е1 в печінці щурів

О. В. Максимчук

Інститут молекулярної біології і генетики НАН України, Київ;
e-mail: prima@imbg.org.ua; o.maksymchuk@ukr.net

Поліненасичені жирні кислоти (ПНЖК), зокрема ω-3, входять до складу фосфоліпідного шару біомембран, що є важливим для здійснення трансмембранного транспорту та функціонування комплексів мембраноасоційованих ензимів. Вільні ω-3 ПНЖК впливають на рівень експресії багатьох генів, і, таким чином, регулюють метаболічні процеси, зокрема ліпідний та вуглеводний обмін у клітинах печінки. Цитохром Р450 2Е1 (1.14.14.1) здійснює біотрансформацію ліпофільних речовин екзогенного та ендогенного походження, а також залучається в гомеостатичні процеси як на клітинному, так і на системному рівнях. У роботі досліджували зміни експресії цитохрому Р450 2Е1, а також стану антиоксидантної системи та рівня пероксидних процесів у печінці експериментальних тварин за довготривалого введення ω-3 ПНЖК. Виявлено більш ніж дворазове підвищення вмісту цитохрому Р450 2Е1 в печінці щурів, яким щоденно протягом 4 тижнів до стандартного раціону додавали ω-3 ПНЖК. Разом із цим, такі зміни експресії ензиму не призводили до порушення балансу про-/антиоксидантних процесів у клітинах досліджуваного органу.