Tag Archives: вільнорадикальні процеси

Оксидантно/антиоксидантний баланс та рівень матричних металопротеїназ у щурів з експериментальним остеоартритом за введення пробіотика

О. Короткий*, К. Дворщенко, Л. Кот, Т. Вовк, М. Тимошенко, Л. Остапченко

ННЦ «Інститут біології та медицини», Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна;
*e-mail: korotkyi@gmail.com

Отримано: 28 червня 2020; Затверджено: 13 листопада 2020

У роботі досліджували вплив багатокомпонентного пробіотика на оксидантно/антиоксидантний баланс та рівень матричних металопротеїназ (MMP) у хрящовій тканині колінного суглоба щурів за експериментального остеоартриту. Остеоартрит (ОА) було індуковано одноразовою ін’єкцією моно­йодоацетату в колінний суглоб щурів. Введення пробіотика проводили щодня протягом 14 днів. У гомогенізованих хрящах коліна щурів оцінювали вміст активних форм кисню (супероксид-аніон та пероксид водню), продуктів пероксидного окислення ліпідів (дієнових кон’югатів, ТБК-активних продуктів, шиффових основ) та визначали активність супероксиддисмутази, каталази, глутатіонзалежних антиоксидантних ензимів і рівень відновленого/окисленого глутатіону. Рівень експресії MMP-1, -2, -3, -8 визначали методом ELISA. Показано, що за остеоартриту в щурів значно підвищувалися вміст активних форм кисню та продуктів пероксидного окислення ліпідів, активність супероксиддисмутази та каталази, а також рівень всіх досліджуваних MMP, у той самий час спостерігали виснаження глутатіонзалежної антиоксидантної системи та зменшення співвідношення між відновленим та окисленим глутатіоном. За введення пробіотика в щурів з ОА спостерігали тенденцію відновлення параметрів до значень контрольної групи. Таким чином, введення пробіотика щурам із остеоартритом може розглядатися як протизапальний та антиоксидантний засіб у подальших клінічних випробуваннях.

Вплив пробіотичної композиції на оксидантно/антиоксидантний баланс у крові щурів за експериментального остеоартриту

О. Г. Короткий, К. О. Дворщенко, А. А. Вовк, А. А. Драницина,
М. О. Тимошенко, Л. І. Кот, Л. І. Остапченко

ННЦ «Інститут біології та медицини», Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна;
e-mail: korotky@ukr.net

Отримано: 20 червня 2019; Затверджено: 18 жовтня 2019

Остеоартрит (ОА) є широко розповсюдженою паталогією опорно-рухової системи. Розвиток ОА пов’язаний із широким діапазоном причин, що впливають на створення різноманітних стратегій профілактики та лікування цього захворювання. На сьогодні активно обговорюється вплив мікробіому на широкий перелік паталогій, в тому числі опорно-рухової системи. У роботі досліджено вплив живих пробіотичних культур на оксидантно/антиоксидантний стан у крові щурів за ОА. Експе­риментальний ОА в щурів моделювали одноразовим введенням розчину монойод­ацетату натрію в колінну зв’язку. Пробіотична композиція (мультипробіотик Симбітер®) вводилася перорально зондом 1 раз на добу протягом 14 днів. Визначено: експресію гена Nos2 в крові, значення супероксиддисмутазної, каталазної, глутатіонпероксидазної, глутатіон­трансферазної, глутатіонредуктазної актив­ності, вміст супероксиданіону, пероксиду водню, ТБК-активних продуктів, окисленого та відновленого глутатіону в сироватці крові. Встановлено, що монойодацетатінду­кований ОА спричинював значні зміни оксидантно/антиоксидантного стану в крові щурів. Показано підвищення рівнів супероксиданіонного радикалу, пероксиду водню, ТБК-активних продуктів, окисленого глутатіону, посилення експресії Nos2 та підвищення каталазної активності в той час як супероксиддисмутазна, глутатіонпероксидазна та глутатіонтрансферазна активність, глутатіонредуктазна активність і рівень відновленого глутатіону були значно знижені порівняно з контрольною групою. Введення пробіотиків тваринам із ОА наближало досліджувані параметри до значень контрольної групи (деякі з них були статистично значимими).