Tag Archives: метаболічний синдром

Активність циклу оксиду азоту в двоголовому м’язі стегна щурів за умов впливу бактеріального ліпополісахариду, експериментального метаболічного синдрому та у разі їх поєднання

О. Є. Акімов1*, А. О. Микитенко2, В. О. Костенко1

1Кафедра патофізіології, Полтавський державний медичний університет, Полтава, Україна;
2Кафедра біологічної та біоорганічної хімії,
Полтавський державний медичний університет, Полтава, Україна;
*e-mail: o.akimov@pdmu.edu.ua

Отримано: 22 квітня 2023; Виправлено: 05 червня 2023;
Затверджено: 07 вересня 2023; Доступно онлайн: 12 вересня 2023

Існують докази, що тривала стимуляція організму бактеріальним ліпополісахаридом (ЛПС), яка стимулює секрецію прозапальних цитокінів та оксиду азоту, може грати знач­ну роль у розвитку метаболічного синдрому (МетС). Зміни у продукції оксиду азоту за умов МетС мають різну спрямованість та залежать від конкретного органу. Метою даної роботи було вивчення продукції оксиду азоту та його метаболітів у двоголовому м’язі стегна щурів за умов стимуляції організму ліпополісахаридом, метаболічного синдрому та у разі їх поєднання. Дослідження проводили протягом 60 днів на 24 щурах-самцях лінії Wistar, які були поділені на контрольну, МетС, ЛПС та МетС+ЛПС групи. МетС було відтворено шляхом додавання 20% розчину фруктози до раціону, ЛПС стимуляція була проведена за допомогою внутрішньоочеревинної ін’єкції ЛПС S. typhi. Продемонстровано, що стимуляція організму щурів ЛПС за умов експериментального метаболічного синдрому збільшує продукцію оксиду азоту L-аргінін-залежним шляхом, проте обмежує збільшення продукції оксиду азоту L-аргінін-незалежним шляхом, яке обумовлене метаболічним синдромом, знижує концентрацію S-нітрозотіолів, збільшуючи при цьому концентрацію пероксинітритів та нітритів у двоголовому м’язі стегна щурів.

Дослідження взаємозв’язку між синдромом нічного вживання їжі та метаболічним синдромом у дітей

Г. А. Павлишин, К. В. Козак*, К. Т. Глушко

Тернопільський національний медичний університет ім. І.Я.Горбачевського МОЗ України
*e-mail: kozakk@tdmu.edu.ua

Отримано: 29 січня 2021; Затверджено: 23 квітень 2021

Порушення харчової поведінки – одна із причин розвитку ожиріння абдомінального ти­пу та метаболічного синдрому. Якщо нещодавно синдром нічного вживання їжі та метаболічний синдром розглядалися виключно як нозологія характерна для дорослого населення, то наразі вони реєструються серед дитячої популяції. У дослідження включено 120 дітей (27 дівчаток (22,5%) та 93 хлопчики (77,5%) віком 10-17 років із надмірною масою тіла (18,33%) та ожирінням (81,67%). Усім дітям проведено антропометрію та вимірювання артеріального тиску. Здійснено визначення в сироватці крові рівнів тригліцеридів, ліпопротеїнів високої щільності та глюкози. За результатами обстеження абдомінальне ожиріння виявлено у 70% дітей. Синдром нічного вживання їжі діагностовано у 20,83% підлітків. Водночас, частота виявлення метаболічного синдрому в групі обстежених складала 34,17%. Метаболічний синдром вірогідно реєструвався частіше в дітей із синдромом нічного вживання їжі (56,00% (95% CI 30,62; 93,96)) порівняно із 28,42% (95% CI 18,73; 41,35) ‒ у групі осіб без розладу харчової поведінки (P < 0,05). Результатами дослідження з’ясовано, що наявність синдрому нічного вживання їжі збільшує ймовірність виникнення метаболічного синдрому втричі (OR 3,21 (95% CI 1,29‒7,94); P = 0,012). Таким чином, ретельний скринінг щодо виявлення порушень харчової поведінки і синдрому нічного вживання їжі, зокрема, має бути невід’ємною частиною обстеження дітей з надмірною вагою та ожирінням для своєчасної діагностики метаболічного синдрому.

Показники порушення ліпідного обміну в сироватці крові підлітків із метаболічним синдромом

Л. А. Страшок1,2, О. В. Бузницька1,2*, О. М. Мешкова3

1Харківська медична академія післядипломної освіти, Україна;
2Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Україна;
3Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, Київ, Україна;
*e-mail: ebuznickaa@ukr.net; elena.buznytska@gmail.com

Отримано: 16 квітня 2018; Затверджено: 13 листопада 2020

Атерогенна дисліпідемія є одним з основних та ранніх критеріїв метаболічного синдрому в підлітків. Дослідження характеру дисліпідемії в підлітків, можливостей її корекції й профілактики наразі є актуальним. Мета роботи – дослідити особливості порушення ліпідного обміну в підлітків із метаболічним синдромом. Обстежено 200 хворих на ожиріння віком 14–18 років, яких було розподілено на дві групи: з метаболічним синдромом та без нього. У контрольній групі було 30 підлітків з нормальною масою тіла. Ліпідний профіль у крові підлітків вивчали уніфікованим методом відповідно до рекомендацій IFCC на напівавтоматичному фотометрі. Рівень β-ліпопротеїнів у сироватці крові вимірювали турбідиметричним методом. Встановлено підвищення рівня тригліцеридів, холестеролу ліпопротеїнів низької та дуже низької щільності, β-ліпопротеїнів та тенденцію до зниження холестеролу ліпопротеїнів високої щільності в крові підлітків із метаболічним синдромом як ознаки гетерогенної дисліпідемії. Вірогідні кореляційні зв’язки як між показниками ліпідного профілю, так і між показниками атерогенної дисліпідемії та антропометричними значеннями, вказують на підвищений ризик порушення метаболізму ліпідів в осіб з абдомінальним ожирінням.