Tag Archives: нітрати

Вплив нітратів на кістковий мозок щурів

М. В. Данчишин*, О. В. Лотоцька

Тернопільський національний медичний університет ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України;
*e-mail: danchyshyn@tdmu.edu.ua

Отримано: 28 січня 2022; Виправлено: 21 березня 2022;
Затверджено: 20 вересня 2022; Доступно онлайн: 19 грудня 2022

Забруднення підземних вод нітратами в останні роки зростає. Метою дослідження було визначення морфологічних особливостей кісткового мозку щурів за умов споживання питної води з різним вмістом нітратів. Експеримент проводили на 2 групах білих самок-щурів різного віку (статевозрілих та статевонезрілих) по 30 особин у кожній. Обидві групи було розділено на 5 підгруп, які відрізнялися за якістю питної води, яку вони споживали самостійно. Протягом 30 діб щурам давали нітрати у питній воді в дозі 50, 150, 250, 500 мг нітрату натрію на літр. Тварини контрольної групи пили воду з міського водопроводу. Оцінювали вплив нітратів на кістковий мозок щурів за допомогою морфологічних досліджень. Встановлено, що вживання щурами питної води з нітратами змінює еритропоез та лейкопоез, про що свідчило зростання бластів, лімфоцитів, пронормоцитів та нормоцитів, мегакаріоцитів та еозинофілів, зміщення клітин паростків еритроцитів. Показано підвищення індексу дозрівання нейтрофілів, збільшення виходу зрілих клітин з кісткового мозку та виснаження гранулоцитарного ряду. Більш вираженіші зміни спостерігалися в якісному та кількісному складі компонентів паростка еритроцита. Ці розлади були дозозалежними із посиленням гематотоксичної дії нітратів у дозах 250 та 500 мг/л у статевонезрілих тварин і призводили до змін у кістковому мозку, що в подальшому може спричинювати розвиток патологічних процесів в організмі.

Нітрати і нітрити у питній воді впливають на антиоксидантні ензими в еритроцитах щурів

E. Sierra-Campos1, M. A. Valdez-Solana1, M. I. Campos-Almazán1, C. Avitia‑Domínguez2, J. L. Hernández-Rivera1, J. A. de Lira-Sánchez1, G. Garcia-Arenas3, A. Téllez-Valencia2

1Faculty of Chemical Sciences, Campus Gómez Palacio, University Juarez of Durango State, Gomez Palacio, Durango, Mexico;
e-mail: ericksier@gmail.com;
2Faculty of Medicine and Nutrition, Campus Durango, University Juarez of Durango State, Durango, Mexico;
3Faculty of Health Sciences, Campus Gómez Palacio, University Juarez of Durango State, Gomez Palacio, Durango, Mexico

У дослідженні оцінювали вплив короткострокового споживання питної води, що містить нітрати і нітрити, на антиоксидантну систему і мембрани еритроцитів щурів. Щури Wistar були випадковим чином розділені на три групи: тварини 1-ї групи (контрольної) пили тільки дистильовану воду ad libitum; у 2-й групі – воду, що містила нітрати в дозі 124 мг/кг; а в 3-й групі – воду, що містила нітрити в дозі 150 мг/кг маси тіла протягом 7 днів. Наприкінці експерименту в щурів 3-ї групи спостерігали значне зниження активності глутатіонпероксидази (GPx), глюкозо-6-фосфатдегідрогенази (G6PDH) і каталази (CAT); у щурів 2-ї групи активність GPx і CAT була значно знижена, тоді як активність глутатіонредуктази і рівень пероксинітриту були без змін. Рівень малондіальдегіду (MDA) був збільшений в обох групах порівняно з контрольною групою. Також показано, що рівень метгемоглобіну і осмотична крихкість змінювалися в щурів, які отримували воду з нітратами та нітритами, порівняно з контрольною групою. Зміни були найвираженішими в щурів 3-ї групи. Дійшли висновку, що нітрати і нітрити впливають на стан антиоксидантної системи в еритроцитах щурів, в основному, за рахунок зміни активності NADPH ензимів.

Вплив агматину на метаболізм L-аргініну в еритроцитах крові за умов стрептозотоциніндукованого діабету в щурів

І. В. Ференц, І. В. Бродяк, М. Я. Люта, В. А. Бурда,
А. М. Федорович, Н. О. Сибірна

Львівський національний університет імені Івана Франка, Україна;
e-mail: sybirna_natalia@yahoo.com

Досліджено вплив агматину на окисний та неокисний шляхи метаболізму L-аргініну у плазмі та еритроцитах крові щурів за умов експериментального цукрового діабету. У разі введення агматину тваринам з експериментальним цукровим діабетом в еритроцитах периферичної крові пригнічується NO-синтазний шлях метаболізму L-аргініну та дещо підвищується активність аргінази. Встановлено, що агматин попереджає розвиток оксидативно-нітративного стресу у щурів в умовах цієї патології.

Вплив препарату поліфенольного комплексу з червоного виноградного вина на показники системи L-аргінін/NO у крові щурів за малих доз іонізуючого опромінення

М. В. Сабадашка1, А. Р. Гнатуш1, Л. О. Дацюк1, У. В. Старанко1, А. М. Федорович1,
В. Г. Гержикова2, А. М. Зотов2, Є. А. Сластья2, Н. О. Сибірна1

1Львівський національний університет імені Івана Франка, Україна;
е-mail: sybirna_natalia@yahoo.com;
2Національний інститут винограду і вина «Магарач», АР Крим, Україна;
е-mail: magarach@rambler.ru

Досліджено сумарну активність NO-синтази та вміст стабільних продуктів метаболізму оксиду азоту в периферичній крові щурів за впливу малих доз іонізуючого випромінювання на фоні введення препарату природного поліфенольного комплексу з виноградного вина. Виявлено здатність поліфенольних сполук коригувати радіоіндуковані зміни в системі L-аргінін/NO. Показано, що дія малих доз рентгенівського випромінювання призводить до підвищення активності NO-синтази в периферичній крові щурів, однак у разі споживання природного поліфенольного комплексу з виноградного вина цей показник знижується до рівня контрольних значень. Підвищення активності NO-синтази за впливу радіації зумовлює збільшення вмісту NO, що відображується в накопиченні нітрит- та нітрат-аніонів у периферичній крові щурів. За введення поліфенолів сумарний вміст стабільних метаболітів оксиду азоту знижується на ранніх етапах експерименту, а на третю добу після опромінення цей показник є дещо вищим порівняно із показниками контрольної групи тварин. Таким чином, експериментально доведено здатність природного поліфенольного комплексу послаб­лювати нітративний стрес, спричинений дією іонізуючого випромінювання.