Tag Archives: показники метаболізму

Показники тиреоїдної системи та метаболізму в щурів за дії нанокомпозиції на основі йоду та цитрату

Р. С. Федорук1, У. І. Тесарівська2, І. І. Ковальчук1,
Р. Я. Іскра1, М. М. Цап1*, М. І. Храбко1, О. І. Колещук1

1Інститут біології тварин НААН, Львів, Україна;
2ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок, Львів, Україна;
*e-mail: mm_tsap@meta.ua

Отримано: 05 червня 2021; Затверджено: 17 травня 2021

Пошук нових біологічно ефективних сполук йоду, які не спричинюють токсичних ефектів і можуть мати практичне застосування  є актуальним. Метою дослідження було оцінити вплив нанокомпозиції на основі хелатного комплексу йоду з лимонною кислотою (I2Citr) на активність тиреоїдної системи та на показники метаболізму в крові молодих самців щурів. Щури експериментальних груп отримували I2Citr з водою щодня протягом 40 днів у дозі 24 мкг I/кг (1-а група) та 240 мкг I/кг (2-а група). Рівень гормонів та антитіл у сироватці крові визначали за допомогою ІЕА. Виявлено зниження рівня Tg та вмісту триацилгліцеролів, підвищення  рівнів AntiTg, AntiTPO та вмісту альбуміну і Са у сироватці крові щурів обох груп порівняно з контролем. Показано зниження рівнів T3, T4, сечовини, а також активності лужної фосфатази та AlAT у сироватці щурів 2-ої групи. За дії I2Citr не виявлено змін у коефіцієнтах маси внутрішніх органів щурів за винятком маси селезінки, яка зменшилася приблизно на 40% в 1-ій та на 33% в 2-ій групах порівняно з контролем. Одержані дані свідчать про модулювальний вплив I2Citr у досліджуваних дозах на активність щитоподібної залози без спричинення токсичних ефектів на організм тварин.