Tag Archives: псоріаз

Рівень вісфатину, резистину та маркерів запалення в сироватці крові пацієнтів хворих на псоріаз

A. Majid*, M. Fouad

Department of Chemistry, College of Science, University of Thi-Qar, Thi-Qar, 64001, Iraq;
*e-mail: aliaa.s_mschem@sci.utq.edu.iq

Отримано: 08 жовтня 2022; Виправлено: 02 грудня 2022;
Затверджено: 17 лютого 2023; Доступно онлайн: 27 лютого 2023

Псоріаз – це поширене хронічне запальне захворювання шкіри, яке відрізняється за ступенем тяжкості. Псоріаз часто супроводжується комплексними порушеннями, серед яких метаболічний синдром, ожиріння та порушення толерантності до глюкози. Жирова тканина секретує низку гормонів і цитокінів, зокрема вісфатин і резистин, які можуть впливати на розвиток псоріазу як прозапальні або імунорегуляторні фактори. Метою роботи було оцінити рівень вісфатину та резистину, а також високочутливого С-реактивного протеїну (hs-CRP) та швидкість осідання еритроцитів (ШОЕ) у сироватці крові пацієнтів хворих на псоріаз. У дослідженні брали участь 43 здорові особи та 45 пацієнтів, яких було розподілено на три групи відповідно до клінічного перебігу захворювання, а саме легкий, середній та важкий ступені за шкалою PASI (Psoriasis Area Severity Index). Одержані результати показали суттєве підвищення концентрації вісфатину, резистину, ШОЕ та hs-CRP у сироватці крові в групах хворих порівняно з контрольною групою. Най­більше підвищення показників спостерігалося в групі хворих із важким перебігом захворювання порівняно з групами пацієнтів з легким та середнім ступенем тяжкості. Проаналізовано важливість досліджених показників як біомаркерів тяжкості перебігу псоріазу.

Вплив метотрексату на біохімічнi показники хворих на псоріаз залежно від генотипів генa MTHFR

О. М. Федота1, Л. В. Рощенюк2,3, Т. В. Тижненко1,
Н. Г. Пузік1,3, В. М. Воронцов1, П. П. Рижко1

1Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Україна;
2Харківський обласний клінічний шкірно-венерологічний диспансер №1, Україна;
3Харківський національний медичний університет, Україна;
e-mail: tyzhnenko@ukr.net

Отримано: 13 червня 2019; Затверджено: 29 листопада 2019

Метотрексат (MTХ) є протизапальним та імуносупресивним препаратом, а також антагоністом ензиму дигідрофолатредуктази. Клінічні дані свідчать, що відмінності у відповіді пацієнтів із різними хворобами на МТХ пов’язані з поліморфними варіантами генів, що регулюють метаболізм­ фолату. Метою роботи був аналіз впливу метотрексату на біохімічні показники хворих на псоріаз із поліморфними варіантами гена метилентетрагідро-фолатредуктази (MTHFR). Досліджено ефекти двох однонуклеотидних поліморфізмів гена MTHFR: C677T і A1298C. Після прийому метотрексату в пацієнтів із різними генотипами за обома поліморфними варіантами гена MTHFR спостерігалося збільшення рівня аланінамінотрансферази та аспартатамінотрансферази вище діапазону референсних значень. У пацієнтів із генотипами СС, СТ, ТТ та генотипом АА за полiморфними варіантами C677Т та А1298С гена MTHFR було виявлено значні відмінності в рівнях α-амілази до та після лікування метотрексатом. Аналіз біохімічних показників хворих на артропатичний та вульгарний псоріаз показав, що позитивний вплив лікування метатраксатом пов’язаний з наявнiстю алелей дикого типу за обома полiморфними варiантами, а неефективнiсть метотрексату за дослiдженими полiморфiзмами пов’язана з дигетерозиготним генотипом. Найбільшу кількість курців виявлено в групі з CTAA генотипом (37,5%), тоді як серед пацієнтів з TTAA та більшості хворих з CCAA генотипами курців не виявлено. Одержані дані можуть бути використані для персоналізованої терапії хворих на псоріаз із урахуванням генетичних особливостей пацієнтів.