Tag Archives: тромбоз

Характеристика системи згортання крові у пацієнтів із патологічним ожирінням

Д. С. Корольова1*, О. В. Горницька1, А. С. Лаврик2,
Н. М. Дружина1 , Н. Присяжна3, Т. М. Платонова1

1Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, Київ;
2Національний інститут хірургії та трансплантології імені О. О. Шалімова НАМН України, Київ;
3Національний університет охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика, Київ;
*e-mail: d.korolova@gmail.com

Отримано: 18 квітня 2023; Виправлено: 05 травня 2023;
Затверджено: 07 вересня 2023; Доступно онлайн: 12 вересня 2023

Ожиріння – це складне порушення обміну речовин, яке супроводжується порушенням згортання крові, атеросклерозом і атеротромбозом. У даній роботі було визначено рівень фібриногену, розчинного фібрину, D-димеру, а також протеїну С у плазмі крові 24 пацієнтів із патологічним ожирінням (індекс маси тіла вище 40 кг/м2) для оцінки ризику протромботичного стану. Дослідження показало, що у біля 80% хворих суттєво підвищилася концентрація фібриногену, у 33% – розчинного фібрину, у 4 % – рівень D-димеру в плазмі крові порівняно з контролем. За результатами індивідуального аналізу високий рівень фібриногену та розчинного фібрину за зниженого протеїну С вказує на загрозу тромбозу, що потребує комплексної діагностики. Таким чином, одночасне кількісне визначення біомаркерів системи гемостазу в плазмі крові є впевненим способом прогнозування ризику тромботичних ускладнень у пацієнтів із патологічним ожирінням.

 

Валідація діагностичного алгоритму для моніторингу показників коагуляції у вагітних

Д. С. Корольова1, А. О. Павленко1, A. Алторай2, С. І. Жук3,
І. В. Ус3, Ю. О. Царик1, A. Шураньї2, В. О. Чернишенко1*

1Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, Київ;
2Медична школа імені Альберта Сент-Дьєрдья, Сегедський університет, Сегед, Угорщина;
3Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика, Київ, Україна;
*e-mail: bio.cherv@gmail.com

Отримано: 19 травня червня 2023; Виправлено: 05 червня 2023;
Затверджено: 07 червня 2023; Доступно онлайн: 11 липня 2023

Тромбози є одними з найнебезпечніших ускладнень вагітності. Тому важливе значення має підбір відповідних тестів і стандартизація методик точної діагностики стану системи зсідання крові. У цій роботі ми досліджували декілька молекулярних маркерів загрози внутрішньосудинного тромбоутворення та оцінювали функцію тромбоцитів у вагітних протягом терміну гестації. Ми провели незалежні вимірювання за тією ж методологією для різних когорт пацієнтів, вибраних у Києві (Україна) та в Сегеді (Угорщина). D-димер і розчинний фібрин вимірювали за допомогою медоту ELISA. Рівень протеїну С оцінювали за допомогою аналізу хромогенного субстрату. Концентрацію фібриногену вимірювали спектрофотометричним методом із використанням тромбіноподібного ферменту. Функціональну активність тромбоцитів оцінювали за допомогою агрегатометрії. Статистичний аналіз даних проводили за допомогою тесту Краскела-Уолісса. Статистично достовірне підвищення концентрації фібриногену від першого до третього триместру вагітності було показано для обох досліджуваних когорт пацієнток (у середньому 5-6 мг/мл на третьому триместрі). Застосовані методи дозволили виявити ті ж тенденції зниження рівня протеїну С, а також появу помірних кількостей D-димеру (до 300 нг/мл) і розчинного фібрину (до 10-15 мкг/мл). Функціональна активність тромбоцитів була підвищена в першому триместрі вагітності та незначно знижувалася протягом наступних триместрів. Результати показали зміни в системі зсідання крові вагітних під час гестації з однаковою ефективністю незалежно від обраних когорт, часу та місця вимірювань. Застосування на практиці запропонованого алгоритму діагностики може дозволити оцінити ризик тромботичних ускладнень під час вагітності.

Тромбоеластографічне дослідження фібринового згустка та молекулярні основи максимальної щільності згустка

Д. С. Корольова1*, Є. М. Стогній1, В. І. Грищук1, С. І. Жук2,
І. В. Ус2, Т. М. Чернишенко1, О. П. Костюченко1, К. П. Клименко1,
О. М. Платонов1,3, O. I. Іващенко3, В. О. Чернишенко1

1Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, Київ;
2Національний університет охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика, Київ, Україна;
3ННЦ «Інститут біології та медицини», Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна;
*e-mail: d.korolova@gmail.com

Отримано: 29 січня 2021; Затверджено: 23 квітень 2021

Максимальна щільність згустка (MCF) основний параметр тромбоеластографії (TEG), який відображає стабільність згустка. Проведено пошук маркерів, які можуть впливати на збільшення MCF та визначено молекулярні маркери та параметри зсідання крові, задіяні у таких механізмах. Зразки крові вагітних жінок із плацентарною дисфункцією було відібрано в Перинатальному центрі міста Києва. TEG проведено на цільний крові в EXTEM та INTEM тестах. АЧТЧ, МНВ, концентрацію фібриногену та агрегацію тромбоцитів вимірювали за допомогою традиційних підходів лабораторної діагностики. D-димер визначали в сандвіч-імуноензимному аналізі з використанням моноклональних антитіл III-3B та II-4D. Відносну активність прошивки фактором XIIIa вимірювали шляхом прямого кількісного визначення прошитого γ-ланцюга фібрину методом Вестерн-блот із використанням моноклональних антитіл II-4D. Концентрації D-димеру та фібриногену, час зсідання за тестом АЧТЧ, МНВ та ступінь агрегації тромбоцитів не корелювали з MCF. Однак, ми виявили позитивну кореляцію MCF із активністю фактора XIIIa: 0,51 та 0,87 для EXTEM та INTEM відповідно. Одержані дані свідчать про те, що за нормальної чи дещо підвищеної концентрації фібриногену щільність фібринового згустка буде в основному залежати від активності фактора XIIIa. Таким чином, безпосереднє визначення активності фактора XIIIa в плазмі крові пацієнтів може бути важливим для прогнозування ризику внутрішньосудинного  зсідання. Оцінка вмісту та активності окремих факторів зсідання крові або інших компонентів системи зсідання може бути корисним доповненням до MCF діагностики, чим не слід нехтувати.