Tag Archives: мітохон­дрія

Ca(2+)-залежна регуляція концентрації Ca(2+) в мітохондріях міометрія. I. Ефекти трифлуоперазину на поляризацію мітохондріальних мембран та [Ca(2+)](m)

Л. Г. Бабіч, С. Г. Шликов, А. М. Кушнарьова, С. О. Костерін

Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, Київ;
e-mail: babich@biochem.kiev.ua

Са2+-залежна регуляція обміну Ca2+ в мітохондріях відбувається за участю кальмодуліну. Раніше ми показали, що антагоністи кальмодуліну знижують рівень поляризації мітохондріальних мембран та спричинюють ріст концентрації іонізованого Са як у матриксі мітохондрій, так і в цитозолі клітин. У цій роботі вивчався залежний від концентрації вплив трифлуоперазину на рівень поляризації мітохондріальних мембран. Показано, що K0,5 становить 24,4 ± 5,0 μM (n = 10). Коефіцієнт Хілла дорівнює 2,0 ± 0,2, що вказує на наявність двох центрів зв’язування трифлуоперазину на мембрані мітохондрій. Також було досліджено зміни [Ca2+]m за умов інкубації мітохондрій в середовищах різного складу, а саме: без ATP та іонів Mg (0-середовище), з 3 мM Mg (Mg-середовище) та те, що містило 3 мM Mg + 3 мM ATP (Mg,ATP-середовище). Встановлено, що склад середовища інкубації впливав на значення [Ca2+]m за відсутності екзогенного Ca2+ та не впливав у присутності цього катіона. Попередня інкубація мітохондрій в середовищах різного складу із 25 μM трифлуоперазином не впливала на значення [Ca2+]m як до, так і після додавання 100 μM Ca2+ до інкубаційного середовища. Таким чином, трифлуоперазин спричинює деполяризацію мітохондріальних мембран і цей ефект залежить від його концентрації. Проте попередня інкубація мітохондрій з 25 μM три­флуоперазином, яка супроводжується 50% зниженням поляризації мембран, не впливає на значення [Ca2+]m.