Видавнича етика

ОБОВ’ЯЗКИ РЕДАКЦІЙНОЇ КОЛЕГІЇ ТА РЕДАКТОРІВ
Редакційна колегія The Ukrainian Biochemical Journal (UBJ) у своїй діяльності підтримує політику видавництва Elsevier (Publishing Ethics), спрямовану на дотримання принципів видавничої етики та керується положеннями з етики наукових публікацій (Committee on Publication Ethics, COPE). Дотримання правил етики наукових публікацій всіма учасниками цього процесу сприяє забезпеченню прав авторів на інтелектуальну власність, підвищенню якості видання в очах світової наукової спільноти і виключенню можливості неправомірного використання авторських матеріалів в інтересах окремих осіб. Рекомендації, розроблені у видавництві Elsevier, засновані на діючий політиці видавництва і є однією зі складових рецензування статтей та видання UBJ.

Рішення щодо опублікування статті
Це рішення завжди має прийматися на основі перевірки вірогідності поданих даних та важливості роботи для дослідників і читачів. Головний редактор не повинен мати ніякого конфлікту інтересів стосовно статей, які він відхиляє чи приймає. Головний редактор журналу несе відповідальність за рішення про те, які з поданих до журналу статей прийнято до публікації, а які відхилено. При цьому він керується політикою журналу і такими юридичними вимогами як недопущення наклепу, плагіату і порушення авторського права. Також у разі ухвалення рішення про публікацію головний редактор журналу може радитися з членами редакційної колегії та рецензентами.

Справедливість
Головний редактор має оцінювати рукопис виключно за її науковим змістом, незважаючи на расову приналежність, стать, сексуальну орієнтацію, релігію, національність, етнічне походження, громадянство або політичні погляди авторів рукопису.

Конфіденційність
Головний редактор, співробітники редакції, члени редакційної колегії журналу повинні не розкривати ніяку інформацію про представлені рукописи кому-небудь іншому, крім автора(ів), потенційних та призначених рецензентів, консультантів редакційної ради, а також видавця.

Розголошення відомостей і конфлікт інтересів
Неопубліковані дані, одержані із представлених до розгляду рукописів, не повинні використовуватися головним редактором, співробітниками редакції, членами редакційної колегії для особистих цілей або передаватися третім особам (без письмового дозволу автора).
Головний редактор не повинен допускати до публікації інформацію, якщо є достатньо підстав вважати, що вона є плагіатом. Стаття в разі прийняття до публікації, розміщується у відкритому доступі; авторські права зберігаються за авторами.

Вивчення скарг етичного характеру
Головний редактор спільно з видавцем не повинні залишати без відповіді претензії, що стосуються розглянутих рукописів або опублікованих матеріалів. У разі виявлення конфліктної ситуації вони мають прийняти всі необхідні заходи для відновлення порушених прав, а за виявлення помилок – сприяти публікації виправлень чи спростувань. Кожен оголошений випадок неетичної поведінки щодо публікації має бути вивчений, навіть якщо він був виявлений через роки після публікації статті.

ОБОВ’ЯЗКИ РЕЦЕНЗЕНТІВ

Участь у рішеннях редакційної ради
Рецензування допомагає редактору у прийнятті рішення про публікацію роботи, а через його зв’язок з автором може також допомогти йому поліпшити роботу. UBJ поділяє позицію видавництва Elsevier http://www.elsevier.com/wps/find/intro.cws_home/publishing в тому, що всі вчені, які бажають публікувати статті, мають моральний обов’язок брати участь у рецензуванні.

Рецензенти зберігають авторське право на свої рецензії; редакція та інститут зберігають право власності на всю кореспонденцію та розсилки, сформовані в системі електронного подання, надану їм у розпорядження видавцем (у разі залучення комерційних видавництв).

Оперативність
Рецензент, який не вважає себе фахівцем з тематики статті або знає, що її оперативне рецензування неможливо, має сповістити про це головного редактора і відмовитися від рецензування.

Конфіденційність
Кожний отриманий для рецензування рукопис має розглядатися як конфіденційний документ. Його не можна показувати або обговорювати з іншими особами за винятком осіб, уповноважених редактором.

Стандарти об’єктивності
Рецензент має бути об’єктивним. Неприпустимі персональні зауваження автору. Рецензент повинен висловлювати свою думку чітко й аргументовано.

Визнання джерел
Якщо на вже опубліковану роботу авторами не було зроблено посилання, рецензентові слід відзначити цей факт. Будь-яке твердження в рецензії про те, що деяке спостереження, висновок або аргумент у рецензованій статті вже раніше зустрічалися в літературі, має супроводжуватися відповідним посиланням. Рецензент також повинен звертати увагу головного редактора на значну схожість або частковий збіг рецензованої статті з будь-якою іншою, раніше опублікованою.

Розголошення відомостей і конфлікт інтересів
Неопубліковані відомості, наведені в представленій статті, не мають використовуватися у будь-якій роботі рецензента без письмового дозволу автора. Конфіденційна інформація або ідеї, що з’явилися під час рецензування, мають зберігатися в таємниці і не використовуватися для отримання особистої вигоди.
Рецензент не повинен приймати до розгляду рукописи за наявності конфлікту інтересів, які спричинені конкуренцією, співпрацею або іншими відносинами з будь-якими авторами або організаціями, що мають відношення до статті.

ОБОВ’ЯЗКИ АВТОРІВ
Автори мають усвідомлювати, що несуть персональну відповідальність за наданий текст рукопису.

Відносини між авторами та UBJ, який бере на себе інтелектуальну відповідальність за зміст публікації, регулюються та встановлюються у вигляді Ліцензійної угоди.
Автори зберігають авторські права без обмежень і використовують ліцензії Creative Common (CC-BY) для забезпечення використання публікацій.

Стандарти публікації
Автори рукописів оригінальних досліджень повинні надати точний звіт про виконану роботу і достовірні результати проведених досліджень, а також об’єктивне обговорення її значущості. Робота має містити достатньо детальної інформації і посилань, щоб інші дослідники могли її повторити. Свідомо неправдиві, викривлені або фальсифіковані твердження прирівнюються до неетичної поведінки і є несприйнятними.

Доступ до даних та їх збереження
Авторам може бути запропоновано представити для експертної оцінки вихідні дані щодо з їхньої роботи, і слід бути готовими надати публічний доступ до цих вихідних даних, якщо це є можливим. Ці дані необхідно зберігати протягом розумного часу після публікації статті.

Оригінальність і плагіат
Автора повинні гарантувати, що результати дослідження, викладені в рукописі, є абсолютно оригінальною роботою. У разі використання фрагментів чужих робіт та/або запозичення тверджень інших авторів має бути відповідним чином відмічено посиланням або зазначено у тексті статті. Надмірні запозичення, а також плагіат в будь-яких формах, включаючи неоформлені цитати, перефразування або присвоєння прав на результати чужих досліджень є неетичними і несприйнятними діями. Статті, що є компіляцією з матеріалів, опублікованих раніше іншими авторами, без творчої переробки їх і власного авторського осмислення редакцією журналу до публікації не приймаються.

Численні, дублюючі або одночасні публікації
Як правило, автори не мають публікувати матеріал, в якому описується одне й те саме дослідження більш ніж в одній статті. Подання одного і того самого рукопису більш ніж в один часопис одночасно є неетичною поведінкою і неприпустимо.
Автору не слід представляти для розгляду вже опубліковану статтю в іншому журналі. Іноді допустимо публікувати в більш ніж одному журналі статті в іншому вигляді (наприклад, переклад), але за умови дотримання вимог: автори і редактор опублікованої роботи повинні дати згоду на повторну публікацію, яка має бути ідентичною у вихідному документі за викладенням даних та їх інтерпретацією. У разі повторної публікації має бути зроблено посилання на раніше опубліковану статтю і вказано в чому суттєва відмінність нової роботи від попередньої. Докладніший опис допустимих форм повторної публікації можна знайти за адресою www.icmje.org.

Визнання джерел
Автори повинні визнавати внесок усіх осіб, які так чи інакше вплинули на хід дослідження або визначили характер представленої наукової роботи. Зокрема, у статті має бути зроблені бібліографічні посилання на публікації, які мали значення під час проведення досліджень. Інформацію, отриману у приватній розмові, за листування або обговорення із третіми особами, не слід використовувати без отримання від них відкритого письмового дозволу. Всі джерела мають бути розкриті. Інформація, отримана в ході конфіденційної діяльності, наприклад, під час рецензування рукописів або заяв на отримання гранту, не має бути використана без явно вираженого письмового дозволу з боку автора інформації, залученого в таку конфіденційну діяльність.

Авторство роботи
Авторство має обмежуватися тими особами, хто вніс значний внесок в концепцію, планування або інтерпретацію результатів дослідження. Слід гарантувати правильний склад списку співавторів роботи. У числі співавторів статті необхідно вказати всіх осіб, які зробили істотний інтелектуальний внесок в її концепцію, структуру, а також у проведенні роботи або інтерпретацію результатів поданої роботи. Іншим особам, які брали участь в деяких аспектах роботи, має бути висловлена подяка. Автор повинен також гарантувати, що всі співавтори ознайомлені з остаточним варіантом статті, схвалили його і згодні з її поданням до публікації. Усі зазначені в статті автори несуть публічну відповідальність за зміст статті. Якщо стаття є мультидисциплінарною роботою, співавтори можуть бути відповідальні за свій особистий внесок, залишаючи колективну відповідальність за загальний результат. Серед співавторів неприпустимо давати прізвища, які не брали участь в дослідженні.

Потенційні небезпеки і використання людей або тварин
Якщо робота пов’язана з хімікатами, небезпечними процедурами чи обладнанням, використання якого може призводити до неприпустимих ризиків, автор повинен чітко вказати це в своєму рукописі. Якщо в роботі було проведено дослідження з участю тварин або людей, автор повинен включити в свій рукопис заяву про те, що всі процедури було виконано у відповідності з чинним законодавством і службовими інструкціями, і які було затверджено відповідним комітетом установи/організації, де проводилося дослідження. У своєму рукописі автори мають навести окрему заяву про те, що для експериментів з людьми було отримано дозвіл

Розголошення відомостей і конфлікт інтересів
Автори в своїх рукописах повинні вказувати всі джерела фінансування роботи, заявляти про можливі конфлікти інтересів, які можуть вплинути на результати дослідження, їх інтерпретацію, а також на судження рецензентів. Прикладами потенційних конфліктів інтересів, які мають бути оприлюднені, є: робота за наймом, консультування, акціонерна власність, виплата гонорарів, оплата показань експертизи, заявка на патент або її реєстрація, отримання грантів або іншого фінансування. Потенційні конфлікти інтересів мають стати відомими як можна раніше.

Фундаментальні помилки в опублікованих роботах
У разі виявлення істотних помилок або неточностей в статті на етапі її розгляду або після її опублікування слід негайно повідомити про це редакцію журналу і прийняти спільне рішення про визнання помилки та/або її виправлення в максимально короткий термін. Якщо редакція журналу дізнається від третьої особи, що опублікована робота містить суттєві помилки, автор зобов’язаний негайно виправити їх, або ж надати редакції докази правильності представленої ним інформації.

ВИЯВЛЕННЯ ПЛАГІАТУ

UBJ бере на себе зобов’язання допомагати науковому співтовариству в усіх аспектах здійснення політики щодо дотримання видавничої етики, особливо у разі підозри на дублювання статті або плагіат.

ПОЛІТИКА ЩОДО РЕКЛАМИ

В даний час наш журнал не розміщує реклами. У майбутній взаємодії з потенційними рекламодавцями ми будемо дотримуватись рекомендацій ICMJE, а саме: редактори матимуть повне і остаточне право затверджувати розміщення реклами на сайті та в друкованій версії журналу. Спонсори та рекламодавці не впливатимуть на редакційні рішення. (www.icmje.org/recommendations/browse/publishing-and-editorial-issues/advertising.html)

АРХІВУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ

Матеріали The Ukrainian Biochemica Journal архівуються та доступні у вільному доступі на веб-сайтах:

– The Ukrainian Biochemical Journal  http://ukrbiochemjournal.org/magarchive

– Національна бібліотека імені В. І. Вернадського www.nbuv.gov.ua

ПІДТРИМКА ІНІЦІАТИВИ ВІДКРИТИХ ЦИТУВАНЬ:

UBJ підтримує ініціативи I4OC, що сприяють відкритості та доступності даних про цитування, які є структурованими, відокремлюваними та відкритими для вільного доступу та повторного використання.


Creative CommonsThis work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.