Tag Archives: альдегідредуктази

Оксидативний стрес і ензиматична система катаболізму альдегідів у мітохондріях м’язів іммобілізованих щурів пубертатного віку

Амжад Хамдаллах1, В. В. Давидов2, В. М. Швець3

1Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна, Україна;
2ДУ «Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків НАМН України», Харків;
3Запорізький державний медичний університет, Україна;
e-mail: vaddavydov@mail.ru

Мета роботи – з’ясування особливостей прояву оксидативного стресу і стану ензиматичної системи утилізації ендогенних альдегідів у мітохондріальній фракції скелетних (стегнових) м’язів у щурів пубертатного віку в умовах іммобілізаційного стресу. Дослідження показали, що в іммобілізованих щурів пубертатного віку виникає різноспрямований характер модуляції активності мітохондріальних альдегіддегідрогеназ і альдегідредуктаз, що обмежує можливість ефективного катаболізму карбонільних продуктів вільнорадикального окислення в м’язах. Підтвердженням цього є збільшення в тварин рівня продуктів вільнорадикального окислення протеїнів у мітохондріях скелетних м’язів. Показано, що на етапі статевого дозрівання в щурів підвищується чутливість скелетних м’язів до оксидативного стресу за рахунок модуляції в ньому стану ензиматичної системи утилізації ендогенних альдегідів у мітохондріях.