Tag Archives: Bcl-2

Вплив гіпоксії/реоксигенації різної тривалості на рівень окисного стресу, антиоксидантний статус і накопичення р53 в мітохондріях серця

О. О. Гончар, І. М. Маньковська

Інститут фізіології ім. О. О. Богомольця НАН України, Київ;
e-mail: olga.gonchar@i.ua

У мітохондріях серця щурів вивчали вплив періодичних сеансів гіпоксії та реоксигенації ((Г/Р), 10-хвилинне дихання газовою сумішшю з 5,5% О2 в азоті, яке чергувалося з 10-хвилинними нормоксичними інтервалами, щодня) на інтенсивність окислювальних процесів, експресію антиапоптичного протеїну Bcl-2, а також антиоксидантних ензимів MnСОД і глутатіонпероксидази та їх регулятора – транскрипційного фактора р53. Показано, що нетривалі сеанси Г/Р (протягом 1–3 днів) збільшували утворення вільних радикалів, посилювали процеси пероксидного окислення ліпідів, спричинювали транслокацію р53 з цитозолю в мітохондрії. Відзначали зниження активності/експресії протеїну MnСОД, Bcl-2, а також збільшення активності та вмісту протеїну глутатіонпероксидази. Тривалі впливи Г/Р (7–14 днів) зумовлювали зниження рівня р53 в мітохондріях, збільшували вміст протеїну Bcl-2 і MnСОД, що сприяло формуванню толерантності міокарда до зміни рівня кисню. Наявність близьких кореляційних зв’язків між рівнем р53 і вмістом протеїну MnСОД і глутатіонпероксидази, а також інтенсивністю вільнорадикальних процесів, дозволяє припустити активну участь р53 в регуляції окисного стресу, індукованого сеансами Г/Р різної тривалості.