Tag Archives: інгібітори РНК-полімерази фага Т7

Нові гібридні інгібітори РНК-полімерази фага Т7: синтез, докінг та скринінг in vitro

В. Г. Костіна, Л. Г. Пальчиковська, М. О. Платонов,
О. В. Васильченко, Н. А. Лисенко, І. В. Алексєєва

Інститут молекулярної біології і генетики НАН України, Київ;
e-mail: L.Palchykovska@ukr.net

Розробленим нами методом синтезу одержано низку нових гібридних сполук, трициклічні фрагменти яких представлені акридоном, тіоксантоном та феназином, а біциклічні – такими азолами як бензимідазол, бензотіазол та бензоксазол. Скринінг одержаних похідних у модельній системі транскрипції ДНК-залежної РНК-полімерази фага Т7 (РНКП Т7) виявив три ефективні інгібітори синтезу РНК із показником IC50 8,9 мкМ, 5,7 мкМ та 19,8 мкМ. Методом молекулярного докінгу на моделі каталітичної кишені транскрипційного комплексу РНКП Т7 встановлено спосіб взаємодії синтезованих сполук із мішенню. Сітка зв’язків ліганду з консервативними амінокислотними залишками рецептора утворюється за рахунок Н-зв’язків та π-взаємодії з іоном Mg2+. Важливою структурною характеристикою, необхідною для прояву високої активності, є планарна геометрія гібридних молекул, що реалізується завдяки внутрішньомолекулярним Н-зв’язкам.