Tag Archives: малоновий діальдегід

Системи глутатіону крові щурів та морфологічні зміни підшлункової залози в умовах експериментального гострого та хронічного панкреатиту

В. А. Макарчук1, Г. О. Ушакова2, О. О. Крилова1

1ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», Дніпропетровськ;
2Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, Україна;
e-mail: viktoriam7@gmail.com

В експерименті на щурах відтворено модель гострого та хронічного панкреатиту. Встановлено характер змін показників системи пероксидне окислення ліпідів – антиоксидантний захист у крові та зміни морфологічної структури підшлункової залози. Розвиток гострого та хронічного панкреатиту супроводжується різним ступенем інтенсифікації ліпопероксидації й поступовим пригніченням антиоксидантної системи в крові, що може бути застосовано для диференціації початку розвитку запалення в ураженому органі та хронізації патологічного процесу.

Вплив ω-3 поліненасичених жирних кислот на оксидативний стрес та експресію цитохрому Р450 2Е1 в печінці щурів

О. В. Максимчук

Інститут молекулярної біології і генетики НАН України, Київ;
e-mail: prima@imbg.org.ua; o.maksymchuk@ukr.net

Поліненасичені жирні кислоти (ПНЖК), зокрема ω-3, входять до складу фосфоліпідного шару біомембран, що є важливим для здійснення трансмембранного транспорту та функціонування комплексів мембраноасоційованих ензимів. Вільні ω-3 ПНЖК впливають на рівень експресії багатьох генів, і, таким чином, регулюють метаболічні процеси, зокрема ліпідний та вуглеводний обмін у клітинах печінки. Цитохром Р450 2Е1 (1.14.14.1) здійснює біотрансформацію ліпофільних речовин екзогенного та ендогенного походження, а також залучається в гомеостатичні процеси як на клітинному, так і на системному рівнях. У роботі досліджували зміни експресії цитохрому Р450 2Е1, а також стану антиоксидантної системи та рівня пероксидних процесів у печінці експериментальних тварин за довготривалого введення ω-3 ПНЖК. Виявлено більш ніж дворазове підвищення вмісту цитохрому Р450 2Е1 в печінці щурів, яким щоденно протягом 4 тижнів до стандартного раціону додавали ω-3 ПНЖК. Разом із цим, такі зміни експресії ензиму не призводили до порушення балансу про-/антиоксидантних процесів у клітинах досліджуваного органу.