Tag Archives: пероксидне окислення

Про-/антиоксидантні реакції та метаболізм оксиду азоту в умовах підгострої дії похідних бурштинової кислоти

І. А. Палагіна

ДУ «Інститут проблем ендокринної патології ім. В. Я. Данилевського НАМН України», Харків;
e-mail: lab-tox@ukr.net

Похідні бурштинової кислоти є активними сполуками, які реалізують свою біологічну дію шляхом впливу на про-/антиоксидантні процеси та енергетичний метаболізм. У роботі досліджено метаболізм оксиду азоту та реакції вільнорадикального пероксидного окислення протеїнів і ліпідів в організмі щурів за умов підгострої дії сполук з антидіабетичною активністю – похідного бурштинової кислоти та його метаболітів. Встановлено, що досліджені сполуки зумовлюють зміни інтенсивності протеїн- та ліпопероксидації в печінці та сироватці крові щурів, які взаємопов’язані зі змінами активності ключових антиоксидантних ензимів. Похідні бурштинової кислоти виявили інгібувальну дію на синтазу оксиду азоту, що позначалося на зниженні рівня нітрит- і нітрат-аніонів у печінці, плазмі крові та сечі, а також на змінах стану окислювальних процесів у печінці та сироватці крові. Зміни про-/антиоксидантних реакцій та гомеостазу оксиду азоту можуть бути критеріями оцінки біологічної дії сукцинатвмісних сполук.