Ukr.Biochem.J. 2011; Том 83, № 2, березень-квітень, c. 29-35

Особливості впливу цетилтриметиламонію на активність холінестераз крові людини

Л. П. Кузнєцова, В. А. Самокіш, О. Є. Сочіліна

Установа Російської академії наук Інститут еволюційної фізіології
і біохімії ім. І. М. Сєченова РАН, Санкт-Петербург, Росія;
e-mail: esoch@iephb.ru

Вивчено вплив катіонного детергенту цетилтриметиламонію на каталітичну автивність холінестераз крові людини (ацетилхолінестерази еритроцитів крові і бутирилхолінестерази плазми крові) в реакціях гідролізу α-тіонафтилацетату і ацетилтіохоліну. Показано, що цетилтриметиламоній є оборотним ефектором для обох холінестераз. Це сполучення конкурентно інгібує ензиматичний гідроліз субстрату ацетилтіохоліну обома холінестеразами, а в реакціях ензиматичного гідролізу субстрату α-тіонафтилацетату виявляє себе як синергічний активатор – в дослідах з бутирилхолінестеразою, і як конкурентний оборотний інгібітор – в дослідах з ацетилхолінестеразою. Константи інгібування цетилтриметиламонієм ензиматичної активності ацетилхолінестерази, визначені за допомогою різних субстратів – ацетилтіохоліну і α-тіонафтилацетату – близькі між собою і складають (2,5 ± 0,3)×10-5 і (2,8 ± 0,3)×10-5 М відповідно. Бутирилхолінестераза чутливіша до дії цетилтриметиламонію, ніж ацетилхолінестераза. Кінетичні константи, визначені для цього ензиму ефектом інгібування гідролізу ацетилтіохоліну і активації гідролізу α-тіонафтилацетату, також близькі між собою і складають (3,9 ± 0,4)×10-6  і (4,4 ± 0,4)×10-6 М відповідно.

Ключові слова: , , , , , ,


Creative CommonsThis work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.