Tag Archives: агматин

Рівні агматину, теломерази та мікроелементів у пацієнтів із синдромом обструктивного апное сну

D. Ülger*, S. Bakir, Ö. T. Doğan

Sivas Cumhuriyet University, Turkey;
*e-mail: dilaraulger@cumhuriyet.edu.tr

Отримано: 19 серпня 2022; Виправлено: 16 листопада 2022;
Затверджено: 17 лютого 2023; Доступно онлайн: 27 лютого 2023

Синдром обструктивного апное сну (СОАС) характеризується рецидивуючими, частковими або повними обтураціями верхніх дихальних шляхів, що призводять до гіпоксії та біоелектричних реакцій неспання у поєднанні зі сном. Дані щодо біохімічних шляхів, які можуть обумовлювати негативні ефекти у хворих на СОАС із різним ступенем тяжкості захворювання, є обмеженими та різнорідними. Метою нашої роботи було оцінити рівні поліаміну агматину, який діє на центральну нервову систему, теломерази та мікроелементів у плазмі крові хворих на СОАС. У дослідженні брали участь 90 пацієнтів-добровольців із діагнозом СОАС, яких було розподілено на три групи по 30 осіб за показником індексу апное-гіпопное (ІАГ): легкий, помірний та тяжкий ступінь тяжкості. Вимірювали нічний відсоток насичення крові киснем (SpO2) та індекс маси тіла (ІМТ). Рівень агматину в плазмі крові визначали методом ультра високоефективної рідинної хроматографії (UHPLC), рівень мікроелементів (Cu, Co, Mg, Mo, Zn, Se) у плазмі крові визначали методом мас-спектрометрії з індуктивно-зв’язаною плазмою (ICP-MS), рівень теломерази у сироватці крові – методом імуноензимного аналізу (ELISA). Виявлено, що рівень SpO2 знижувався по мірі прогресування захворювання і мав негативну кореляцію з ІМТ, рівнями Co і Se в плазмі крові. Показано, що рівні агматину та теломерази були нижчими у пацієнтів із тяжким перебігом СОАС порівняно з іншими групами.

Вплив агматину на метаболізм L-аргініну в еритроцитах крові за умов стрептозотоциніндукованого діабету в щурів

І. В. Ференц, І. В. Бродяк, М. Я. Люта, В. А. Бурда,
А. М. Федорович, Н. О. Сибірна

Львівський національний університет імені Івана Франка, Україна;
e-mail: sybirna_natalia@yahoo.com

Досліджено вплив агматину на окисний та неокисний шляхи метаболізму L-аргініну у плазмі та еритроцитах крові щурів за умов експериментального цукрового діабету. У разі введення агматину тваринам з експериментальним цукровим діабетом в еритроцитах периферичної крові пригнічується NO-синтазний шлях метаболізму L-аргініну та дещо підвищується активність аргінази. Встановлено, що агматин попереджає розвиток оксидативно-нітративного стресу у щурів в умовах цієї патології.

Вплив аміксину та агматину на вивільнення цитохрому с з ізольованих мітохондрій

К. Р. Успенська, Г. Л. Гергалова, О. Ю. Лихмус, М. В. Скок

Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, Київ;
e-mail: kate.uspenska@gmail.com

Нікотинові ацетилхолінові рецептори (нАХР) мітохондрій контролюють утворення пори перехідної провідності і вивільнення цитохрому с за дії апоптогенних чинників. У цій роботі показано, що фармакологічні препарати аміксин і агматин, які, поряд з іншими властивостями, здатні впливати на функціонування нАХР, пригнічують вивільнення цитохрому с ізольованими мітохондріями мозку і печінки мишей за дії апоптогенної дози Са2+ і запобігають дії агоніста α7 субтипу нАХР PNU282987. Дійшли висновку про те, що мітохондрії можуть бути однією із терапевтичних мішеней аміксину і агматину.