Tag Archives: агрегація тромбоцитів

Роль плазміноген/плазміну у функціонуванні клітин крові

Д. Д. Жерносєков, О. І. Юсова, Т. В. Гриненко

Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, Київ;
e-mail:grinenko@biochem.kiev.ua

В огляді представлено дані про структурні особливості плазміноген/плазмінової молекули, що обумовлюють специфічність міжмолекулярних взаємодій та визначають різноманітність її біологічних функцій. Наведено основні принципи сучасної класифікації плазміногенових рецепторів та фактори, що впливають на їх експресію. Розглядаються механізми, що регулюють утворення та активність плазміну на поверхні клітин, фібрину та протеїнах екстрацелюлярного матрикса. Узагальнено дані літератури та власних досліджень авторів стосовно впливу плазміноген/плазміну на агрегацію тромбоцитів, індуковану різними агоністами. Обговорюється питання про участь плазміноген/плазміну в атерогенезі та ангіогенезі, що опосередкована рецепторами ендотеліоцитів. Особливу увагу приділено прозапальній функції плазміноген/плазміну, яка реалізується через регуляцію процесів активації, секреції, міграції та апоптозу моноцитів і макрофагів.

Вивчення сайтів молекули плазміногену, що забезпечують інгібувальний вплив Lys-плазміногену на агрегацію тромбоцитів

Я. М. Рока-Мойя, Д. Д. Жерносєков, О. І. Юсова,
Л. Г. Капустяненко, Т. В. Гриненко

Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, Київ;
e-mail: chemikdd@mail.ru

Плазміноген/плазмінова система залучена до таких важливих процесів як тромбоутворення, запалення та канцерогенез. Плазміноген та плазмін опосередковують свою дію через плазміногензв’язуючі протеїни, що розташовані на поверхні клітин. Lys-плазміноген, на відміну від Glu-форми, справляє інгібувальний вплив на агрегацію тромбоцитів, стимульовану АDP, колагеном та тромбіном в препаратах збагаченої тромбоцитами плазми та відмитих тромбоцитів. Ми показали, що кринглові домени плазміногену забезпечують взаємодію цієї молекули з поверхневими протеїнами тромбоцитів. Метою роботи було вивчення ролі окремих кринглових доменів у виявленні інгібувального впливу Lys-плазміногену на агрегацію тромбоцитів та визначення можливих плазміногензв’язуючих протеїнів на поверхні тромбоцитів. Усі фрагменти плазміногену (K1-3, K4 і K5), що були взяті для дослідження, знімали інгібувальний вплив Lys-плазміногену на агрегацію тромбоцитів. Показано, що ефект K5 більш виражений порівняно з K1-3 та K4. Препарати біотинільованих Lys-плазміногену, Glu-плазміногену та фрагмента K1-3 виявляли найбільшу афінність до актину, тоді як зв’язування біотинільованих міні-плазміногену та K4 з актином було незначним. Ми припускаємо, що інгібувальний ефект Lys-плазміногену є наслідком взаємодії кринглових доменів цього протеїну з мембранозв’язаними протеїнами, що експонуються на поверхні тромбоцита під час активації та залучаються до процесу тромбоутворення.