Tag Archives: амінотрансферази

Періодичне голодування спричиняє метаболічний стрес і лейкопенію в молодих мишей

О. М. Сорочинська1, М. М. Байляк1, Ю. В. Василик1,
О. В. Кузняк1, І. З. Дрогомирецька1, А. Я. Клоновський1,
Дж. М. Сторі2, К. Б. Сторі2, В. І. Лущак1

1Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, Івано-Франківськ, Україна;
2Інститут біохімії, Карлетонський університет, Оттава, Канада;
e-mail: lushchak@pu.if.ua

Надмірна вага і ожиріння стали епідемією світового масштабу, що є наслідком переїдання, особливо у разі дотримання так званої західної дієти, збагаченої на вуглеводи та жири. Відомо, що за таких умов обмеження споживання їжі та зміна її складу можуть бути дієвими для дорослих організмів. Водночас, інформація щодо дієвості обмеженого харчування для молодих особин суперечлива. Метою нашого досліджен­ня було охарактеризувати вплив періодичного голодування з використанням протоколу голодування/годівлі через день на біохімічні та гематологічні показники в молодих мишей віком від одного до двох місяців. Показано, що миші, які періодично голодували, мали меншу вагу, нижчий вміст глюкози та лактату, нижчу загальну кількість лейкоцитів, а також вищу активність аланінамінотрансферази та аспартатамінотрансферази в крові, ніж контрольні особини відповідної вікової групи. Тварини, що голодували, були змушені спожити більше їжі, щоб досягти тієї ж маси тіла, що і в тварин, які мали необмежений доступ до їжі. Можливо, ці відмінності пояснюються необхідністю затратити певні ресурси для боротьби зі стресом, спричиненим періодичним голодуванням. Загалом, наші результати свідчать про те, що періодичне голодування в молодому віці може негативно вплинути на організм молодих ссавців.

Стан вуглеводного та азотистого метаболізму в тканинах щурів за експериментального рабдоміолізу

П. А. Каліман, С. М. Охріменко

Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна, Україна;
e-mail: s.okhrimenko@mail.ru

Вивчено вплив введення гліцеролу на вміст тіолів та показники вуглеводного та азотистого метаболізму в органах щурів in vivo. Встановлено зниження вмісту непротеїнових  тіогруп у печінці, нирках та серці, протеїнових – в нирках та серці щурів після введення гліцеролу, що може бути пов’язано з їх окисленням в умовах надмірного надходження в тканини вільного гему за рабдоміолізу. У печінці знижується вміст глікогену та підвищується активність тирозинамінотрансферази. Про активацію азотистого метаболізму після введення гліцеролу свідчать підвищення активності амінотрансфераз у тканинах, а також показники вмісту сечовини в сироватці крові тварин. Підвищення вмісту креатиніну може свідчити про порушення фільтрувальної функції нирок.

Вивчення амінотрансфераз томата Solanum lycopersicum, задіяних у біосинтезі амінокислот із розгалуженим ланцюгом

А. С. Кочевенко1,2, А. Р. Ферні2

1Iнститут клітинної біології та генетичної інженерії НАН України, Київ;
2Макс-Планк-Інститут молекулярної фізіології рослин, Гольм, Німеччина;
e-mail: andkochevenko@gmail.com

У дослідженні наведені дані щодо ролі протеїнів томата Solanum lycopersicum ВСАТ3 і ВСАТ4 у біосинтетичному шляху амінокислот із розгалуженим ланцюгом. Шляхом аналізу ПДРФ (поліморфізму домену рестрикційних фрагментів) проведено картування генів ВСАТ3 та ВСАТ4. За допомогою скануючої мікроскопії продемонстровано, що GFP-мічені протеїни, які кодуються цими генами, локалізовані у хлоропластах. Встановлено, що дві ізоформи амінотрансфераз демонструють різні кінетичні характеристики та відрізняються за рівнем експресії їхніх мРНК у різних типах тканин томата.