Tag Archives: дисліпідемія

Показники порушення ліпідного обміну в сироватці крові підлітків із метаболічним синдромом

Л. А. Страшок1,2, О. В. Бузницька1,2*, О. М. Мешкова3

1Харківська медична академія післядипломної освіти, Україна;
2Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Україна;
3Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, Київ, Україна;
*e-mail: ebuznickaa@ukr.net; elena.buznytska@gmail.com

Отримано: 16 квітня 2018; Затверджено: 13 листопада 2020

Атерогенна дисліпідемія є одним з основних та ранніх критеріїв метаболічного синдрому в підлітків. Дослідження характеру дисліпідемії в підлітків, можливостей її корекції й профілактики наразі є актуальним. Мета роботи – дослідити особливості порушення ліпідного обміну в підлітків із метаболічним синдромом. Обстежено 200 хворих на ожиріння віком 14–18 років, яких було розподілено на дві групи: з метаболічним синдромом та без нього. У контрольній групі було 30 підлітків з нормальною масою тіла. Ліпідний профіль у крові підлітків вивчали уніфікованим методом відповідно до рекомендацій IFCC на напівавтоматичному фотометрі. Рівень β-ліпопротеїнів у сироватці крові вимірювали турбідиметричним методом. Встановлено підвищення рівня тригліцеридів, холестеролу ліпопротеїнів низької та дуже низької щільності, β-ліпопротеїнів та тенденцію до зниження холестеролу ліпопротеїнів високої щільності в крові підлітків із метаболічним синдромом як ознаки гетерогенної дисліпідемії. Вірогідні кореляційні зв’язки як між показниками ліпідного профілю, так і між показниками атерогенної дисліпідемії та антропометричними значеннями, вказують на підвищений ризик порушення метаболізму ліпідів в осіб з абдомінальним ожирінням.

Вплив гідроксилимонної кислоти на показники метаболізму ліпідів у сирійських хомʼячків за експериментального синдрому інсулінорезистентності

А. Л. Загайко, А. І. Шкапо, В. П. Филимоненко, Т. О. Брюханова

Національний фармацевтичний університет, Харків, Україна;
e-mail: vpfylymonenko@gmail.com

Синдром інсулінорезистентності (ІР) є одним із визначальних у зростанні серцево-судинних захворювань та їхніх наслідків. Ключовими компонентами ІР є ожиріння та дисліпідемія. Гідроксилимонна кислота (ГЛК) – інгібітор ключового ензиму ліпогенезу АТР-цитратліази (АЦЛ) – перспективний коректор ожиріння. Метою роботи було дослідити вплив ГЛК на вміст ліпідів та ліпопротеїнів у сироватці крові хом’ячків, а також на вміст ліпідів й активність деяких ензимів ліпідного обміну в печінці тварин за ІР. Синдром ІР моделювали, утримуючи тварин на високожировій дієті з додаванням фруктози. Ліпіди визначали за допомогою стандарт­них наборів реактивів, рівень ліпопротеїнів, активність глюкозо-6-фосфат-дегідрогенази та АЦЛ – спектрофотометрично, активність лізосомальної ліпази – флуориметрично. Виявлено розвиток гіперліпідемії та атерогенної дисліпідемії, накопичення ліпідів у печінці, активацію лізосомальної ліпази й АЦЛ і зниження активності глюкозо-6-фосфат-дегідрогенази за ІР. Застосування ГЛК зменшувало прояви гіперліпідемії, але підсилювало накопичення ліпідів у печінці.