Tag Archives: гладенький м’яз ободової кишки

Оцінка впливу одноатомних спиртів, ненасичених жирних кислот, фосфорорганічних сполук на ензиматичний гідроліз АТР у клітинних мембранах гладенького м’яза ободової кишки щура

О. А. Капля*, С. В. Мідик1, С. В. Хижняк1
1Національний університет біоресурсів та природокористування України, Київ;
*e-mail: kaplyaalex@gmail.com
Відмінності структурно-функціональної стійкості АТР-гідролаз до дії коротколанцюгових аліфатичних одноатомних спиртів і дов­голанцюгових ненасичених жирних кислот (НЖК) із широким діапазоном за ефективністю мембранотропної дії було оцінено в клітинних мембранах гладких м’язів ободової кишки (ГМОК) щура. Показано, що Mg2+,АТP-гідролаза є більш стійкою до дії досліджуваних аліфатичних сполук, ніж Na+,K+-АТPаза. Спостерігався чіткий зв’язок між збільшенням ефективності інгібування з довжиною ланцюга (кількістю атомів вуглецю) і зменшенням відносної полярності в ряду первинних спиртів. Вторинний спирт 2-пропанол виявився слабшим інгібітором, ніж первинний спирт 1-пропанол. Величина I50 (мМ) зменшувалася в такій послідовності для АТРаз: етанол > 2-пропанол > 1-пропанол > 1-бутанол. НЖК були значно сильнішими інгібіторами (мкМ діапазон I50), ніж спирти (мМ діапазон). Олеїнова кислота інгібувала Na+,K+-АТРазу з більш низькою ефективністю, ніж було виявлено для арахідонової кислоти відповідно до відмінностей в числі подвійних зв’язків; I50 для Mg2+,ATP-гідролазної активності була однаковою для досліджених НЖК. Крім того, фосфорорганічний пестицид фенаміфос виявився слабким інгібітором АТРаз. Порівняння в ензимній парі ATP-гідролаз ГМОК може бути застосовано для оцінки ефективності мембранотропної дії біологічно активних сполук на активність Na+,K+-АТPази з точки зору її опосередкованої участі в модуляції електромеханічного спряження в гладеньких м’язах кишечника.

Відмінності в чутливості Na(+),K(+)-ATPази та Mg(2+)-АТРази гладеньких м’язів ободової кишки щура до етанолу та арахідонової кислоти за попередньої обробки клітинних мембран Ds-Na

О. А. Капля

Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, Київ;
e-mail: kaplya@biochem.kiev.ua

Уніфікований методичний підхід дозволяє визначати досить високий рівень функціональної активності Na+,K+-ATPази в неочищеній фракції клітинних мембран гладенького м’яза ободової кишки (ГМОК) щура з використанням стандартної попередньої обробки детергентом (Ds-Na порівняно з дигітоніном). Необхідний обов’язковий поділ етапів: пермеабілізаціі мембран детергентом за оптимального співвідношення детергент/протеїн в умовах захищення активного центру ензиму АТР (для Ds-Na) попередньо до ензиматичної реакції за значного розведення детергенту набагато нижче критичної концентрації міцелоутворення в середовищі АТРази. Високий рівень Na+,K+-АТРазної активності, яка вперше визначена в ГМОК, не відрізнявся для двох детергентів і був порівняним з активністю уабаїн-резистентної Mg2+,АТР-гідролази. Специфічні особливості протеїново-ліпідних комплексів АТРаз оцінювали за чутливістю до мембранотропного впливу етанолу і арахідонової кислоти з різною дезорганізуючою мікрооточення ензимів ефективністю. Довголанцюгова жирна кислота є ефективнішим інгібітором обох АТРаз, ніж аліфатичний спирт. У свою чергу Mg2+,АТР-гідролаза характеризується значно більшою стійкістю до інактивації, ніж Na+,K+-АТРаза в обох випадках. Передбачається можливе існування відмінностей двох ензимних систем у ліпідній залежності як результат особливостей їх структурної організації в мембрані і важливості гідрофобного оточення в механізмі каталізу. Таким чином, застосований простий і надійний підхід визначення активності Na+,K+-АТРази в неочищеній мембранній фракції клітин ГМОК, уніфіко­ваний для різних тканин, який може використовуватися в мембранологічних і порівняльних патофізіологічних дослідженнях, а також для тестування впливу різних ефекторів на Na+,K+-АТРазу.