Tag Archives: кора надниркових залоз

Вплив різних концентрацій калію на експресію мРНК протеїну StAR та цитохрому P-450(scc) в адренокортикальній тканині людини

О. І. Ковзун, Н. М. Костюченко, В. М. Пушкарьов, О. С. Лукашеня, О. С. Микоша

ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В. П. Комісаренка АМН України», Київ;
e-mail: kovzun@newmail.ru

Досліджували вплив різних концентрацій калію на рівень мРНК протеїну-регулятора швидкої фази стероїдогенезу (StAR) та цитохрому P-450scc у тканині кори надниркових залоз людини. Підвищення концентрації K+ у середовищі інкубації до 8,5 мМ призводить до збільшення в адренокортикоцитах кількості мРНК StAR та цитохрому P-450scc на 70 та 76% відповідно порівняно з контролем.  Отже, посилення процесів синтезу мінералокортикоїдів у корі надниркових залоз у відповідь на дію іонів калію пов’язане з механізмами, що регулюють інтенсивність експресії протеїну-регулятора швидкої фази стероїдогенезу та цитохрому P-450scc на рівні транскрипції.

Біохімічний механiзм дії о,п′-ДДД на кору надниркових залоз

О. С. Микоша, О. І. Ковзун

ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В. П. Комісаренка НАМН України», Київ;
e-mail: asmikosha@gmail.com

В огляді наведено дані щодо біохімічного механізму дії о,п’-дихлордифенілдихлоретану (о,п’-ДДД, мітотан), який використовується для лікування раку кори надниркових залоз і хвороби Кушинга. Під впливом препарату виникають численні біохімічні зміни в корі надниркових залоз і порушується структура мітохондрій. При цьому істотно знижується утворення кортикостероїдних гормонів. Однією з можливих причин цього може бути зниження рівня NADPH через пригнічення активності систем його відновлення і підвищеної витрати для відновлення глутатіону глутатіонредуктазою. У надниркових залозах о,п’-ДДД частково метаболізується і його основним метаболітом є о,п’-дихлордифенілоцтова кислота (з точки зору кількості). Однак спроби знайти серед метаболітів фізіологічно активний компонент не мали успіху. Найвираженіші зміни, спричинені о,п’-ДДД, знайдено в мітохондріях коркового шару надниркових залоз: пригнічується дихання на рівні IV і I комплексів, знижується вміст протеїнів цих комплексів, змінюється фосфоліпідний склад тканини і знижується вміст дифосфатидилгліцеролу – найважливішого компонента мембран мітохондрій. На нашу думку, о,п’-ДДД завдяки високій ліпофільності накопичується в мембранах мітохондрій і зумовлює їх конформаційні порушення з подальшим порушенням функції. Встановлено, що о,п’-ДДД є інгібітором ацил-CоА-холестерол-ацилтрансферази (АХАТ, SOAT1). Через це в адренокортикоцитах накопичується вільний холестерол, виникає стрес ендоплазматичного ретикулума, розвивається набухання мітохондрій і активуються каспази. Посилення апоптозу призводить до зменшення функції залози і зниження її маси.