Ukr.Biochem.J. 2011; Том 83, № 4, липень-серпень, c. 104-107

Вплив різних концентрацій калію на експресію мРНК протеїну StAR та цитохрому P-450(scc) в адренокортикальній тканині людини

О. І. Ковзун, Н. М. Костюченко, В. М. Пушкарьов, О. С. Лукашеня, О. С. Микоша

ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В. П. Комісаренка АМН України», Київ;
e-mail: kovzun@newmail.ru

Досліджували вплив різних концентрацій калію на рівень мРНК протеїну-регулятора швидкої фази стероїдогенезу (StAR) та цитохрому P-450scc у тканині кори надниркових залоз людини. Підвищення концентрації K+ у середовищі інкубації до 8,5 мМ призводить до збільшення в адренокортикоцитах кількості мРНК StAR та цитохрому P-450scc на 70 та 76% відповідно порівняно з контролем.  Отже, посилення процесів синтезу мінералокортикоїдів у корі надниркових залоз у відповідь на дію іонів калію пов’язане з механізмами, що регулюють інтенсивність експресії протеїну-регулятора швидкої фази стероїдогенезу та цитохрому P-450scc на рівні транскрипції.

Ключові слова: , , ,


Creative CommonsThis work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.