Tag Archives: матричні металопротеїнази

Оксидантно/антиоксидантний баланс та рівень матричних металопротеїназ у щурів з експериментальним остеоартритом за введення пробіотика

О. Короткий*, К. Дворщенко, Л. Кот, Т. Вовк, М. Тимошенко, Л. Остапченко

ННЦ «Інститут біології та медицини», Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна;
*e-mail: korotkyi@gmail.com

Отримано: 28 червня 2020; Затверджено: 13 листопада 2020

У роботі досліджували вплив багатокомпонентного пробіотика на оксидантно/антиоксидантний баланс та рівень матричних металопротеїназ (MMP) у хрящовій тканині колінного суглоба щурів за експериментального остеоартриту. Остеоартрит (ОА) було індуковано одноразовою ін’єкцією моно­йодоацетату в колінний суглоб щурів. Введення пробіотика проводили щодня протягом 14 днів. У гомогенізованих хрящах коліна щурів оцінювали вміст активних форм кисню (супероксид-аніон та пероксид водню), продуктів пероксидного окислення ліпідів (дієнових кон’югатів, ТБК-активних продуктів, шиффових основ) та визначали активність супероксиддисмутази, каталази, глутатіонзалежних антиоксидантних ензимів і рівень відновленого/окисленого глутатіону. Рівень експресії MMP-1, -2, -3, -8 визначали методом ELISA. Показано, що за остеоартриту в щурів значно підвищувалися вміст активних форм кисню та продуктів пероксидного окислення ліпідів, активність супероксиддисмутази та каталази, а також рівень всіх досліджуваних MMP, у той самий час спостерігали виснаження глутатіонзалежної антиоксидантної системи та зменшення співвідношення між відновленим та окисленим глутатіоном. За введення пробіотика в щурів з ОА спостерігали тенденцію відновлення параметрів до значень контрольної групи. Таким чином, введення пробіотика щурам із остеоартритом може розглядатися як протизапальний та антиоксидантний засіб у подальших клінічних випробуваннях.

Вміст плазміногену та ангіостатинів у тканинах доброякісних утворень молочної залози жінок

А. О. Тихомиров1, І. Л. Вовчук2, Т. В. Гриненко1

1Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, Київ;
2Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова, Україна;
e-mail: artem_tykhomyrov@ukr.net

Відомо, що доброякісні утворення молочної залози характеризуються відносно низьким рівнем ангіогенезу. Активація ангіогенезу за гіперпроліферативних захворювань молочної залози може бути пов’язана з подальшим розвитком патології та підвищеним ризиком злоякісної трансформації. Однак молекулярні механізми, що лежать в основі регуляції ангіогенезу в доброякісних новоутвореннях молочної залози, залишаються недостатньо вивченими. Метою роботи було визначити вміст плазміногену та його протеолітичних фрагментів (ангіостатинів) у тканинах молочної залози за мастопатії та  кістозної хвороби, а також у доброякісних новоутвореннях (фіброаденомах). Детекцію плазміногену та ангіостатинів проводили за допомогою імуноблотингу з подальшим кількісним денситометричним аналізом. Показано, що рівень плазміногену в тканинах молочної залози за мастопатії, кісти та непроліферуючої форми фіброаденоми у 4,7, 3,7 і 3,5 раза відповідно перевищує цей показник у нормальних тканинах (контроль). Вміст протеолітичного фрагмента плазміногену з молекулярною масою 50 кДа (ангіостатину) в цих доброякісних утвореннях виявився відповідно у 6,7, 4,0 і 3,7 раза вищим за контрольний рівень. Зростання концентрації ангіостатину може відбуватися внаслідок розщеплення плазміногену тканинною матричною металопротеїназою-9, активну форму якої виявлено методом желатинової зимографії за фіброзно-кістозної хвороби та кісти. Натомість, у тканинах проліферативної форми фіброаденоми рівень плазміногену та ангіостатину виявився відповідно у 3,8 і 5,3 раза нижчим порівняно з непрогресуючою неоплазією. Наведені результати дозволяють припустити, що ангіостатини як потужні інгібітори ангіогенезу та протизапальні агенти можуть відігравати важливу роль у патогенезі дисплазій молочної залози. Подальші дослідження необхідні для оцінки діагностичного та клінічного значення цих протеїнів для прогнозування та терапії доброякісних захворювань молочної залози.