Tag Archives: Na(+)-K(+)-АТPаза

Оцінка впливу одноатомних спиртів, ненасичених жирних кислот, фосфорорганічних сполук на ензиматичний гідроліз АТР у клітинних мембранах гладенького м’яза ободової кишки щура

О. А. Капля*, С. В. Мідик1, С. В. Хижняк1
1Національний університет біоресурсів та природокористування України, Київ;
*e-mail: kaplyaalex@gmail.com
Відмінності структурно-функціональної стійкості АТР-гідролаз до дії коротколанцюгових аліфатичних одноатомних спиртів і дов­голанцюгових ненасичених жирних кислот (НЖК) із широким діапазоном за ефективністю мембранотропної дії було оцінено в клітинних мембранах гладких м’язів ободової кишки (ГМОК) щура. Показано, що Mg2+,АТP-гідролаза є більш стійкою до дії досліджуваних аліфатичних сполук, ніж Na+,K+-АТPаза. Спостерігався чіткий зв’язок між збільшенням ефективності інгібування з довжиною ланцюга (кількістю атомів вуглецю) і зменшенням відносної полярності в ряду первинних спиртів. Вторинний спирт 2-пропанол виявився слабшим інгібітором, ніж первинний спирт 1-пропанол. Величина I50 (мМ) зменшувалася в такій послідовності для АТРаз: етанол > 2-пропанол > 1-пропанол > 1-бутанол. НЖК були значно сильнішими інгібіторами (мкМ діапазон I50), ніж спирти (мМ діапазон). Олеїнова кислота інгібувала Na+,K+-АТРазу з більш низькою ефективністю, ніж було виявлено для арахідонової кислоти відповідно до відмінностей в числі подвійних зв’язків; I50 для Mg2+,ATP-гідролазної активності була однаковою для досліджених НЖК. Крім того, фосфорорганічний пестицид фенаміфос виявився слабким інгібітором АТРаз. Порівняння в ензимній парі ATP-гідролаз ГМОК може бути застосовано для оцінки ефективності мембранотропної дії біологічно активних сполук на активність Na+,K+-АТPази з точки зору її опосередкованої участі в модуляції електромеханічного спряження в гладеньких м’язах кишечника.