Tag Archives: NADH-цитохром b(5) редуктаза

Цитохром Р450-гідроксилювальна система печінки щурів-пухлиноносіїв за введення ω-3 поліненасичених жирних кислот та вітаміну D(3)

І. О. Шиманський1, О. В. Кеца2, М. М. Марченко2, М. М. Великий1
1Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, Київ;
e-mail: ihorshym@gmail.com;
2Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Україна
У роботі досліджено вплив роздільної та сумісної дії омега-3 поліненасичених жирних кислот (ω-3 ПНЖК) і вітаміну D3 на активність компонентів оксигеназного та редуктазного ланцюгів монооксигеназної системи (МОС) мікросомної фракції печінки щурів із трансплантованою карциномою Герена. У печінці щурів-пухлиноносіїв у період інтенсивного росту пухлини (14 діб, що відповідає логарифмічній фазі росту пухлини) послаблювалась функціональна активність оксигеназного ланцюга МОС: знижувалась активність N-деметилази, n-гідроксилази та NADPH-цитохром Р450-редуктази з одночасним зростанням швидкості інактивації цитохрому Р450 за рахунок його перетворення у неактивну форму – цитохром Р420. Натомість посилювалась функціональна активність редуктазного ланцюга МОС, компоненти якого передають електрони від відновленого NADH через NADH-цитохром b5-редуктазу та цитохром b5 на цитохром Р450. Зокрема, зростала активність NADH-цитохром b5-редуктази та посилювалась швидкість відновлення цитохрому b5 з одночасним зменшенням його вмісту. ω-3 ПНЖК та вітамін D3 за їх роздільного введення щурам-пухлиноносіям впродовж 42 діб (28 діб попереднього введення та 14 діб росту пухлини) значною мірою нормалізували оксигеназну активність МОС: відмічалося підвищення NADPH-цитохром Р450-редуктазної, N-деметилазної, n-гідроксилазної активності цитохрому Р450 та гальмування швидкості інактивації цито­хрому Р450 в мікросомній фракції печінки. За поєднаного введення ω-3 ПНЖК та вітаміну D3 мав місце їх синергізм. Зміни в активності компонентів редуктазного ланцюга МОС у печінці щурів-пухлиноносіїв спостерігались переважно за введення ω-3 ПНЖК. Підвищувався вміст цитохрому b5 та значно знижувалась швидкість його відновлення. За відсутності вираженої індивідуальної дії на редуктазний ланцюг МОС вітаміну D3 сумісне його введення з ω-3 ПНЖК також не посилювало дію останніх.

Стан монооксигеназної системи карциноми Герена щурів за введення ω-3 поліненасичених жирних кислот

М. М. Марченко, О. В. Кеца, І. О. Шмараков, К. Г. Абутнаріца

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Україна;
e-mail: ketsa80@mail.ru

У роботі проведено дослідження ензиматичної активності NADH-цитохром b5 редуктази, вмісту і швидкості відновлення окислення цитохрому b5, вмісту і швидкості інактивації цитохрому Р450 у мікросомній фракції карциноми Герена щурів за введення ω-3 поліненасичених жирних кислот (ПНЖК). Показано, що введення ω-ПНЖК до і після трансплантації тваринам карциноми Герена, приводило до підвищення ензиматичної активності NADH-цитохром b5 редуктази та знижувало вміст цитохрому b5 у мікросомній фракції пухлини в логарифмічну фазу онкогенезу порівняно з контролем. Підвищення NADH-цитохром b5 редуктазної активності сприяло підвищенню потоку електронів у редуктазному редокс-ланцюзі монооксигеназної системи (МОС). За умов зниження вмісту цито­хрому b5 акцептором електронів може бути молекулярний кисень, внаслідок чого у 1,6 раза підвищувалась швидкість утворення супероксидного радикала (O2•–) порівняно з контролем. Встановлено, що зниження вмісту цитохрому Р450 у мікросомній фракції карциноми Герена спостерігалося в логарифмічну фазу онкогенезу за введення ω-3 ПНЖК. Зниження вмісту цитохрому Р450 супроводжувалося підвищенням швидкості його інактивації та переходу в неактивну форму – цитохром Р420. Показано, що зниження вмісту цитохрому Р450 відбувається на фоні підвищення генерації супероксидного радикала оксигеназним ланцюгом МОС.