Tag Archives: субстрати

Роль заряду і гідрофобних ефектів у реакціях пептидних субстратів та інгібіторів з тромбіном

О. О. Поярков, В. В. Прокопенко, С. О. Пояркова

Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України, Київ;
e-mail: alexp@bpci.kiev.ua

Проведено субстратний та інгібіторний аналіз взаємодії тромбіну із синтетичними пептидними субстратами та інгібіторами, які відрізняються гідрофобністю і обсягом бокового замісника амінокислоти, локалізованої в підцентрах субстрату Р2 та Р3. Оцінені кінетичні параметри індивідуальних стадій ензиматичного процесу (Ks, k2, k3). Показано, що швидкість стадій ацилювання та деацилювання ензиматичної реакції знижується із збільшенням гідрофобності замісника в Р2 і Р3, а спорідненість пептиду до ензиму, зростає у тому ж ряду. Для оцінки гідрофобності сполук розраховано значення LogP та проведено порівняння його значень із значеннями Ki. Порівняльний кінетичний аналіз Z-Arg-OMe та його незарядженого аналога Z-Cit-OМe показав, що за відсутності гідролізу незарядженого аналога, він інгібує гідроліз тромбіном зарядженого аналога. Ці дослідження підтверджують важливість гідрофобних залишків у структурі інгібіторів тромбіну.

Інгібіторна дія похідних бензимідазолу на холінестерази тварин у присутності різних субстратів

Н.Е. Басова, Б.Н. Корміліцин, А.Ю. Перченок,
Е.В. Розенгарт, В.С. Сааков, А.А. Суворов

Інститут еволюційної фізіології та біохімії
ім. І. М. Сеченова РАН, Санкт-Петербург, Росія;
e-mail: roz@iephb.ru

З метою пошуку потенційних холінергічно активних сполук і для дослідження ролі кулонівської взаємодії в холінестеразному каталізі було вивчено спеціально синтезовану групу похідних бензимідазолу, що виявляють різний ступінь делокалізації позитивного заряду в катіонному угрупованні молекули. Ці сполуки виявилися оборотними інгібіторами холін­естераз еритроцитів людини, сироватки крові коня, мозку жаби Rana temporaria і зорового ганглія тихоокеанського кальмара Todarodes pacificus у присутності як субстратів ацетилтіохолін йодиду і пропіонілтіохолін йодиду. Виявлено чіткі відмінності в характері оборотної інгібіторної дії і специфічний для кожного з досліджених ензимів, вплив структури інгібітора і природи субстрату на характер процесу оборотного інгібування.