Tag Archives: токсичний гепатит

Вплив протипухлинної системи реній–платина на біохімічний стан печінки

В. В. Івчук1, Т. М. Полішко1, О. А. Голіченко2,
О. В. Штеменко2, Н. І. Штеменко1

1Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, Україна;
2Український державний хіміко-технологічний університет, Дніпропетровськ;
e-mail: n.shtemenko@i.ua

Вивчено вплив протипухлинної системи реній–платина на біохімічні показники стану печінки у моделі пухлинного росту (карцинома Герена) та показано можливий гепатопротекторний вплив кластерних сполук ренію за введення їх щурам-пухлиноносіям у різних формах, що підтверджується зниженням у крові активності амінотрансфераз (АсАТ в 6 разів і АлАТ в 5,6 раза), лактатдегідрогенази в 4,9 раза, γ-глутамілтранспептидази у 3,6 раза та нормалізацією морфологічного стану клітин печінки порівняно з цисплатиновою групою. Підтверджено вірогідну гепатопротекторну активність кластерної сполуки ренію з адамантильним лігандом у моделі гострого токсичного гепатиту. Ця сполука знижувала концентрацію МДА у гомогенаті тканин печінки в 2 рази, а у плазмі – у 3,8 раза, та рівень активності АсАТ і АлАТ відповідно в 5,8 і 5,5 раза порівняно з контролем. Обговорено деякі аспекти механізму гепатопротекторної дії кластерних сполук ренію, які включають кон’юговану систему навколо почверного зв’язку реній–реній та алкільний радикал із суттєвим позитивним індукційним ефектом.

Оцінка протеїнсинтезуючої функції печінки за експериментального гепатиту

В. А. Грищенко1, В. А. Томчук1, О. М. Литвиненко1,
В. О. Чернишенко2,3, В. І. Грищук2, Т. М. Платонова2

1Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ;
2Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, Київ;
3Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна;
e-mail: dimokmpx@bigmir.net

Протеїнсинтезуючу функцію печінки оцінювали за вмістом протромбіну та його неактивної форми PIVKA-протромбіну, накопичення якого є маркером порушення функціонального стану печінки. Розроблені діагностичні тести дозволяють оцінити ефективність дії стандартного препарату «Есенціале-форте» та новоствореної ліпосомної форми БАД FLP-MD, виготовленої на основі фосфоліпідів різного походження.