Tag Archives: ушкодження ДНК

Біохімічні механізми вільно-радикального ушкодження ядерного геному кадмієм

І. М. Трахтенберг1, Ю. І. Губський2, Є. Л. Левицький3, І. Ф. Бєленічев4

1Інститут медицини праці НАМН України, Київ;
2Інститут фармакології і токсикології НАМН України, Київ;
3Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, Київ;
e-mail: levitsky@biochem.kiev.ua;
апорізький державний медичний університет Міністерства охорони здоров’я України

Кадмій протягом багатьох років використовується в промисловості і сільському господарстві. Активне його застосування пов’язано з небезпекою для здоров’я людини, зважаючи на значний рівень токсичної дії на організм. Мета огляду – проаналізувати дані літератури і результати власних експериментальних досліджень, що стосуються біохімічних механізмів токсичної дії кадмію на ядерний хроматин клітин, передусім, печінки. На підставі цього аналізу підтверджено концепцію, згідно з якою токсичність кадмію визначається ушко­дженнями, спричиненими вільними радикалами, виникнення яких індукують іони токсиканту. Утворені при цьому реактивні види кисню є, самі по собі, активними ушкоджуючими агентами, що зумовлюють токсичні ефекти, в тому числі мутагенний, що призводить у кінцевому підсумку до апоптозу і загибелі клітини.

Метаболічні зміни в живих клітинах за дії електромагнітного випромінювання систем мобільного зв’язку

І. Л. Якименко1,2, Є. П. Сидорик1, О. С. Цибулін2

1Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології
ім. Р. Є. Кавецького НАН України, Київ;
2Білоцерківський національний аграрний університет, Україна;
e-mail: iyakymen@gmail.com

В огляді розглядаються біологічні ефекти мікрохвильового випромінювання сучасних засобів мобільного зв’язку. Наводяться результати досліджень, що засвідчують потенційні ризики низькоінтенсивного мікрохвильового випромінювання для здоров’я людини за умов його довготривалої дії. Аналіз метаболічних змін в живих клітинах під дією мікрохвильового випромінювання дозволяє класифікувати цей фізичний чинник як стресовий для клітини. Серед відтворюваних метаболічних ефектів низькоінтенсивного мікрохвильового випромінювання – гіперпродукція протеїнів теплового шоку, збільшення рівня активних форм кисню, збільшення концентрації внутрішньоклітинного кальцію, ушко­дження ДНК, пригнічення репарації ДНК, індукція апоптозу. До виявлених метаболічних змін причетні каскади кіназ регуляції позаклітинних сигналів ERR та стрес-залежних кіназ p38MAPK. Аналіз сучасних даних літератури дозволяє стверджувати, що уявлення про виключно теплову природу біологічних ефектів мікрохвильового випромінювання не відповідають дійсності. Це, у свою чергу, ставить питання про необхідність прийняття адекватних стандартів електромагнітної безпеки, що дотепер базуються виключно на уявленнях про теплову дію неіонізуючого ви­промінювання на живі системи.