Tag Archives: васкулоендотеліальний фактор росту

Деякі біохімічні зміни у пацієнтів із гострим ішемічним інсультом

О. Я. Михалойко, І. Я. Михалойко

Івано-Франківський національний медичний університет, Україна;
e-mail: myhalojko@i.ua

Метою роботи було визначити концентраційні зміни васкулоендотеліального фактора росту (ВЕРФ), гомоцистеїну (ГЦ) та показників ліпідограми у пацієнтів із гострим ішемічним інсультом (ГІІ), встановити наявність взаємозв’язку між ними. Проведено клініко-неврологічне обстеження пацієнтів (56–75 р.) з ГІІ. Діагноз верифікували за даними спіральної комп’ютерної та магнітно-резонансної томографії, контрольна група – пацієнти (59,35 ± 1,8 років) без ознак гострих порушень мозкового кровообігу та важкої соматичної патології. Оцінку неврологічного дефіциту проводили за госпіталізації пацієнтів та в процесі лікування за шкалою NIHSS. Всім тематичним хворим на 1–2-й день після виникнення інсульту методом імуноензимного аналізу було визначено концентрації ГЦ та ВЕФР у крові. Дослідження ліпідного спектра крові проводили ензиматичним колориметричним методом. Під час дослідження виявлено, що збільшення концентрації ГЦ асоціюється із проявами гіперліпідемії, причому ступінь проявлення гіпергомоцистеїнемії превалює над характером змін складових ліпідного профілю. За ГІІ відмічено вірогідне підвищення концентрації васкулоендотеліального фактора росту в крові, що свідчить про наявність судинної катастрофи та активацію процесів ангіогенезу. Вираженість ураження судинного ендотелію асоціюється з підвищенням концентрації васкулоендотеліального фактора росту, що найбільш показово виявляється у хворих із важким ГІІ.