Tag Archives: вітамін А

Біохімічні особливості пухлинної кахексії в умовах різної забезпеченості вітаміном А

І. О. Шмараков, Н. В. Гнеп, М. М. Марченко

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Україна;
e-mail: igor.shmarakov@gmail.com

На моделі пухлинного росту карциноми Герена проведено дослідження біохімічних особливостей пухлинної кахексії у тварин зі злоякісним новоутворенням в умовах різної забезпеченості вітаміном А. Встановлено, що відсутність вітаміну А в організмі з пухлиною порівняно з онкогенезом у разі нормальної забезпеченості цим есенціальним нутрієнтом супроводжується прискоренням втрати маси тіла та підвищенням негативного азотного балансу на фоні зниженого рівня глюкози, вільних жирних кислот та кетонових тіл у сироватці крові, що свідчить про посилення пухлинної кахексії в авітамінозному організмі.

Активність ензиматичних систем детоксикації в печінці мишей в умовах різної забезпеченості ретиноїдами

М. М. Марченко, Г. П. Копильчук, І. О. Шмараков, І. М. Бучковська

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Україна;
e-mail: ivannabuchkovska@mail.ru

У роботі досліджували активність компонентів системи детоксикації печінки в умовах різної забезпеченості ретиноїдами. Показано, що в мікросомній фракції печінки А-дефіцитних тварин відбувається зниження п-гідроксилазної та N-деметилазної активності цитохрому Р-450 з одночасним зниженням глутатіон-S-трансферазної активності. Водночас відсутність запасів ретиноїдів у печінці нокаутних тварин є визначальною лише в разі п-гідроксилазної активності системи цитохрому Р-450. Зміни ензиматичної активності глутатіон-S-трансферази в групі вітамін А-дефіцитних мишей в мікросомній та постмікросомній фракціях печінки неоднозначні. У постмікросомній фракції печінки мишей, що знаходилися на вітамін А-дефіцитній дієті спостерігається підвищення глутатіонтрансферазної активності, в той час як її показники в групі нокаутних тварин не виявляли вірогідних відмінностей відносно контролю.