Ukr.Biochem.J. 2012; Том 84, № 5, вересень-жовтень, c. 89-96

Антиоксидантна та церебропротекторна дія N-, S-вмісного похідного хіназолону за гострої ішемії головного мозку в щурів

Ю. І. Губський1, І. Ф. Бєленічев2, С. І. Коваленко2,
Г. Г. Горюшко1, Н. В. Бухтіярова2, Н. В. Літвінова1,
В. С. Нікітін2, С. В. Павлов2, Л. П. Бабенко1

1ДУ «Інститут фармакології та токсикології НАМН України», Київ;
2Запорізький державний медичний університет, Україна;
e-mail: agor@i.ua

На моделі гострого порушення мозкового кровообігу в щурів встановлено антиоксидантну та церебропротекторну активність нового N-, S-похідного хіназолону – сполуки NC-224. За введення сполуки NC-224 відбувається корекція патобіохімічних порушень у системі «ліпопереокислення-антиоксидантний захист», показників вуглеводного обміну та енергозабезпечення, покращується морфофункціональний стан клітин головного мозку. Введення сполуки NC-224 щурам сприяє зменшенню показника летальності та проявів неврологічного дефіциту в дослідних тварин.

Ключові слова: , , , ,


Creative CommonsThis work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.