Tag Archives: антиоксидант

Антиоксидантна активність мелатоніну і глутатіону за взаємодії з гідроксил- і супероксид аніон-радикалами

Т. Ю. Кузнецова1, Н. В. Соловйова2, В. В. Соловйов1, В. О. Костенко2

1Полтавський національний технічний університет ім. Ю. Кондратюка, Україна;
2Українська медична стоматологічна академія, Полтава;
e-mail: kzt7@ukr.net

На основі аналізу результатів квантовохімічного моделювання взаємодії молекул мелатоніну (MLT) і глутатіону (GSH) із радикалами кисню (•ОН і •ООˉ) встановлено, що вона відбувається за кислотно-основним механізмом, причому MLT і GSH по відношенню до •ОН виступають як основа, а до •ООˉ – як кислота. Проведено кореляцію квантовохімічних розрахунків (перерозподіл електронної густини, енергетичні характеристики) за взаємодії молекул MLT і GSH із •ОН і •ООˉ зі зміною макроскопічних параметрів процесу електровідновлення вільних радикалів кисню в присутності антиоксидантів (потенціал та граничний струм хвиль відновлення), що є прямим підтвердженням на макрорівні результатів проведеного на нанорівні теоретичного моделювання та вказує на більш виражену антиоксидантну активність GSH у порівнянні із MLT.

Антиоксидантна та церебропротекторна дія N-, S-вмісного похідного хіназолону за гострої ішемії головного мозку в щурів

Ю. І. Губський1, І. Ф. Бєленічев2, С. І. Коваленко2,
Г. Г. Горюшко1, Н. В. Бухтіярова2, Н. В. Літвінова1,
В. С. Нікітін2, С. В. Павлов2, Л. П. Бабенко1

1ДУ «Інститут фармакології та токсикології НАМН України», Київ;
2Запорізький державний медичний університет, Україна;
e-mail: agor@i.ua

На моделі гострого порушення мозкового кровообігу в щурів встановлено антиоксидантну та церебропротекторну активність нового N-, S-похідного хіназолону – сполуки NC-224. За введення сполуки NC-224 відбувається корекція патобіохімічних порушень у системі «ліпопереокислення-антиоксидантний захист», показників вуглеводного обміну та енергозабезпечення, покращується морфофункціональний стан клітин головного мозку. Введення сполуки NC-224 щурам сприяє зменшенню показника летальності та проявів неврологічного дефіциту в дослідних тварин.

Квантовохімічне моделювання антиоксидантної активності глутатіону за взаємодії з гідроксил- і супероксид-аніон-радикалами

Н. В. Соловйова1, Т. Ю. Кузнецова2

1ВДНЗ України «Українська медична стоматологічна академія», Полтава, Україна;
2Полтавський національний технічний університет ім. Ю. Кондратюка, Україна;
e-mail: KZT7@yandex.ru

На основі аналізу результатів квантовохімічного моделювання взаємодії молекули GSH із радикалами кисню •ОН і •ООˉ встановлено, що цей процес відбувається за кислотно-основним механізмом, причому GSH по відношенню до •ОН виступає як основа, а по відношенню до •ООˉ – як кислота. Проведено кореляцію одержаних результатів квантовохімічних розрахунків (перерозподіл електронної густини, енергетичні характеристики) за взаємодії молекули GSH із •ОН і •ООˉ зі зміною макроскопічних параметрів процесу електровідновлення вільних радикалів кисню у присутності GSH (потенціал та граничний струм хвиль відновлення), що є прямим експериментальним підтвердженням на макрорівні результатів проведеного на нанорівні теоретичного моделювання.