Ukr.Biochem.J. 2012; Том 84, № 3, травень-червень, c. 88-94

Дія адаптогенних препаратів на активність вакуолярних протонних насосів у клітинах коренів кукурудзи в умовах сольового стресу

Ж. І. Рибченко, Т. О. Палладіна

Інститут ботаніки ім. М. Г. Холодного НАН України, Київ;
e-mail: zhanna_bio@ukr.net; tatiana_palladina@ ukr.net

Досліджено участь двох електрогенних Н+-насосiв, механiзми яких репрезентовано Н+-АТP-азою V-типу та Н+-пiрофосфатазою (Н+-РРн-азою), у cтвopeнні електрохiмiчного потенцiалу на вакуолярнiй мембранi (тонопластi) рослинних клітин в умовах сольового стресу та за дії адаптогенних препаратів Meтiyp та Iвiн. Гiдролiтичну i транспортувальну активнiсть цих ензимів визначали на препаратах тонопласта, ізольованих із коренів проростків кукурудзи, експонованих у присутностi 0,1 M NaCl протягом 1 або 10 дiб.
У контрольному вapiaнтi транспортувальна активнiсть H+-РРн-ази є набагато вищою, нiж H+-АТP-ази, хоча й дещо знижується з віком проросткiв. Це свiдчить про перевагу внеску Н+-насоса, репрезентованого Н+-РРн-азою, у створенні мембранного потенцiалу на тонопластi. Сольова експозицiя проросткiв призводить до зниження як активності H+-АТP-ази, так і H+-РРн-ази, тодi як транспортувальна активнiсть H+-АТР-ази, навпаки, посилюється, супроводжуючись послабленням гiдролiтичної. Обробка насiння препаратами, переважно Meтіypoм, призводить до зростання транспортувальної активностi Н+-АТР-ази, особливо в умовах сольової експозиції, посилюючись із подовженням її терміну, тоді як транспортувальна активнiсть H+-РРн-ази не зазнає істотних змiн. Одержанi результати доводять провiдну роль Н+-насоса тонопласта, репрезентованого H+-АТР-азою, у вiдповiдi рослинних клiтин в умовах сольового стресу, а також його вiрогiдну участь у механiзмi адаптогенної дії синтетичних препаратів.

Ключові слова: , , , , ,


Creative CommonsThis work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.