Ukr.Biochem.J. 2012; Том 84, № 3, травень-червень, c. 31-36

Особливості системи антиоксидантного захисту чорноморських молюсків Mytilus galloprovincialis Lam. та Anadara inaequivalvis Br.

О. Л. Гостюхіна, І. В. Головіна

Інститут біології південних морів ім. О. О. Ковалевського
НАН України, Севастополь;
e-mail: gostolga@yandex.ru

Досліджували антиоксидантний комплекс (АО) і пероксидне окислення ліпідів (ПОЛ) в тканинах двох видів чорноморських двостулкових молюсків: мідії Mytilus galloprovincialis та анадари Anadara inaequivalvis. У нозі, гепатопанкреасі та зябрах статевозрілих молюсків визначали активність супероксиддисмутази (СОД, 1.15.1.1), каталази (1.11.1.6), глутатіонпероксидази (ГП, 1.11.1.9), глутатіонредуктази (ГР, 1.6.4.2), вміст відновленого глутатіону (GSH) і ТБК-реактивних продуктів. Показана тканинна та видова специфічність АО комплексу та ПОЛ молюсків. У гепатопанкреасі мідії встановлені найвищі величини всіх досліджуваних показників, крім активності ГП. В антиоксидантному захисті у анадари, поряд з гепатопанкреасом, значну участь беруть зябри та нога: найбільша активність ГР, каталази і СОД виявлена в зябрах; у нозі встановлена максимальна активність ГП і найвищий вміст глутатіону. Для анадари властивий вищий антиоксидантний потенціал і менший рівень окислювального стресу – в усіх досліджених тканинах гемоглобінвмісного молюска інтенсивність ПОЛ у 2 рази менша порівняно з мідією.

Ключові слова: , , , ,


Creative CommonsThis work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.