Ukr.Biochem.J. 2016; Том 88, № 5, вересень-жовтень, c. 116-135

doi: https://doi.org/10.15407/ubj88.05.116

Винахідницька діяльність відділу молекулярної імунології інституту біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України

В. М. Данилова, Р. П. Виноградова, С. Г. Торхова

Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, Київ;
e-mail: valdan@biochem.kiev.ua

Статтю присвячено винахідницькій діяльності відділу молекулярної імунології Інституту біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України у контексті історії його створення, розвитку і у контексті наукової і науково-організаційної діяльності Сергія Васильовича Комісаренка.
Восени цього року виповнюється 50 років з того часу, коли молодий Сергій Комісаренко (нині – дійсний член НАН та НАМН України, д-р біол. наук, проф.) переступив поріг Інституту біохімії АН України, пройшов всі щаблі наукової кар’єри від аспіранта до директора Інституту,  першим в Україні започаткував науковий напрям досліджень – молекулярну імунологію,  створив потужну наукову школу, яка отримала всесвітнє визнання і зробила значний внесок у розв’язання гострих проблем охорони здоров’я людей. С. В. Комісаренко був серед перших в СРСР із використання імуноензимного аналізу, протокової цитофлуориметрії, гібридомної технології одержання моноклональних антитіл (МкАТ)  та імунохімічного аналізу протеїнів, що стало основою для створення високочутливих та високоспецифічних імунодіагностикумів, які конче необхідні для медицини, ветеринарії, розвитку імунобіотехнологій та моніторингу стану довкілля тощо.
Під його керівництвом у відділі було створено низку протипухлинних імунотоксинів, виявлено негативний вплив низьких доз радіації на систему природного імунітету в ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС, досліджено імунохімічну структуру нейротоксину апаміну, цитохрому с, молекул фібриногену та фібрину на різних стадіях його полімеризації, дифтерійного токсину і його рецептора, мікобактерій, що спричинюють туберкульоз людини і тварин; досліджено також роль протеїназоактивованих рецепторів (ПАР) та нікотинових ацетилхолінових рецепторів лімфоцитів, природу поліреактивних імуноглобулінів (ПРІГ) та багато іншого.
На сьогодні він разом із співробітниками має досить вагомий доробок у вигляді авторських свідоцтв і патентів України та СРСР (понад 80 найменувань).

Ключові слова: , , , ,


Creative CommonsThis work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.