Ukr.Biochem.J. 2011; Том 83, № 6, листопад-грудень, c. 104-109

Рівень глутатіону Desulfovibrio desulfuricans ІМV K-6 за впливу солей важких металів

І. В. Кушкевич, C. О. Гнатуш, Г. В. Мутенко

Львівський національний університет імені Івана Франка, Україна;
e-mail: Ivan_Kushkevych@ukr.net

Глутатіон забезпечує захист клітин від стресу, спричиненого дією важких металів. Проте ще не вивчено зміни його вмісту у сульфатвідновлюючих бактеріях за дії солей важких металів. У роботі досліджено вплив солей CdCl2, Pb(NO3)2, CuCl2 та ZnCl2 на загальний вміст глутатіону в безклітинних екс­трактах сульфатвідновлюючих бактерій Desulfovibrio desulfuricans ІМV K-6. Дослідження проводили з використанням методів Еллмана, Лоурі та статистичної обробки результатів. Показано, що вміст глутатіону в безклітинних екстрактах досліджуваних бактерій залежить від концентрації солей важких металів у середовищі. За дії Pb(NO3)2 загальний вміст глутатіону був найбільшим. Інші солі також є токсичими для бактерій, оскільки вміст глутатіону збільшується в разі внесення цих сполук у середовище культивування. На основі результатів роботи вперше побудовано ряд досліджуваних солей металів за ефектом їх дії  на вміст глутатіону в бактеріях D. desulfuricans ІМV K-6: Pb(NO3)2 > CuCl2 > CdCl2 > ZnCl2.

Ключові слова: , , , , ,


Creative CommonsThis work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.