Ukr.Biochem.J. 2011; Том 83, № 6, листопад-грудень, c. 63-68

Функціонування транспортних Н(+)-АТP-аз плазматичних і вакуолярних мембран у клітинах коренів кукурудзи в умовах сольового стресу та дії адаптогенних препаратів

Ж. І. Рибченко, Т. О. Палладіна

Інститут ботаніки ім. М. Г. Холодного НАН України, Київ;
e-mail: zhanna_bio@ukr.net; tatiana_palladina@ ukr.net

Участь електрогенних Н+-насосів, механізми яких у плазматичних та вакуолярних мембранах рослинних клітин репрезентовано Н+-АТP-aзами Е12– та V-типу, в адаптації рослинних клітин до умов сольового стресу досліджено шляхом визначення їх гідролітичної й транспортувальної активності. Досліди здійснювалися на проростках кукурудзи, експонованих у присутності 0,1 М NaCl протягом 1 або 10 діб. Синтетичні препарати Метіур та Івін застосовувалися шляхом замочування насіння в їх 10-7 М розчинах. Фракції плазматичних і вакуолярних мембран ізолювали з коренів проростків. У контрольних варіантах дослідів (у середовищі без NaCl) гідролітична активність Н+-АТP-ази у плазматичній мембрані зростала з віком проростків, а транспортувальна не зазнавала суттєвих змін, тоді як відповіді слабкішої за неї вакуолярної Н+-АТP-ази були протилежними. Експозиція проростків на NaCl знижувала гідролітичну активність обох Н+-АТP-аз та посилювала їх транспортувальну активність, що вказує на інтенсифікацію роботи Н+-насосів, особливо у вакуолярній мембрані, репрезентованих Н+-АТP-азою. Обидва адаптогенні препарати, головним чином Метіур, сприяли подальшому посиленню транспортувальної активності цих ензимів, особливо у варіантах з експозицією на NaCl. Одержані результати продемонстрували важливу роль зазначених Н+-насосів плазматичної та вакуолярної мембран у механізмі адаптації клітин рослин до умов сольового стресу, що здійснюється шляхом енергетичного забезпечення роботи вторинноактивних Na+/H+-насосів, які видаляють Na+ із цитоплазми.

Ключові слова: , , , , ,


Creative CommonsThis work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.