Ukr.Biochem.J. 2011; Том 83, № 4, липень-серпень, c. 84-93

Вплив катіонів важких металів на АТР-азну активність актоміозинового комплексу та субфрагмента-1 міозину гладенького м’яза матки

Р. Д. Лабинцева, О. М. Бобровська, О. Ю. Чуніхін, С. О. Костерін

Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, Київ;
e-mail: labyntseva@biochem.kiev.ua

Досліджували вплив двовалентних катіонів – Со2+, Сu2+, Mn2+ та Ni2+ (5 мМ) на активність АТР-ази актоміозинового комплексу та субфрагмента-1 (S1, голівки) міозину міометрія. Показано, що Со2+, Mn2+ та Ni2+ інгібують, а Сu2+ – активує ензиматичну активність як актоміозину, так і S1 міозину.
Іони Mg та Mn суттєво не впливали на інтенсивність емісії асоційованого з актоміозином еозину Y, водночас, за наявності катіонів Сu спостерігали найбільш виражене гасіння емісії зв’язаного флуоресцентного зонду (еозину Y), менш виражене гасіння – у присутності Со2+.  У присутності катіонів Mn, Co та Ni середній гідродинамічний діаметр (ГД) актоміозинового комплексу та субфрагмента-1 міозину гладенького м’яза матки суттєво не відрізняється від ГД у присутності Mg2+. За наявності катіонів Сu спостерігається значне (у десятки разів) збільшення розміру протеїнових частинок, що може бути наслідком їхньої агрегації.  Одержані результати свідчать про суттєві зміни у структурі та функції актоміозинового комплексу міометрія у присутності катіонів важких металів та дозволяють припустити, що мішенню впливу цих металів на скоротливі протеїни є субфрагмент-1 міозину, в якому локалізовано активний центр АТР-ази та актинзв’язувальні ділянки.

Ключові слова: , , , , ,


Creative CommonsThis work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.