Tag Archives: антимікробна активність

Розробка методу випробування мікробіологічної чистоти препарату на основі рекомбінантного інтерлейкіну-7 людини

О. Ю. Галкін1, Т. М. Луценко1,2, Ю. В. Горшунов1, В. В. Мотроненко1

1Національній технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»;
2ТОВ «УА «ПРО-ФАРМА», Київ, Україна;
e-mail: alexfbt@gmail.com

Метою роботи було обґрунтування параметрів стандартизації препарату на основі рекомбінантного інтерлейкіну-7 людини за показником «мікробіологічна чистота» та розробка методу визначення цього показника з урахуванням вимог керівних документів щодо якості лікарських засобів. Проведено оцінку придатності методик визначення мікробіологічної чистоти. Встановлено, що досліджуваний препарат за стандартних методів дослідження виявляв антимікробну активність по відношенню до тест-мiкроорганiзмiв Bacillus subtilis ATCC 6633 (на соєво-казеїновому агарi та Сабуро-декстрозному агарі з антибіотиком), Candida albicans АТСС 10231 (на соєво-казеїновому агарi та Сабуро-декстрозному агарі з антибіотиком) і не виявляв антимiкробну дiю вiдносно тест-мiкроорганiзмiв Staphylococcus aureus ATCC 6538 (на соєво-казеїновому агарi) та Pseudomonas aeruginosa ATCC 9027 (на соєво-казеїновому агарi). З метою нейтралізації антимікробної активності було запропоновано та доведено ефективність використання лецитину та полісорбату як речовин, що знімають антибактеріальний ефект за розведення досліджуваного зразка у 50 разів. Розроблена методика визначення загального числа життєздатних мікроорганізмів для досліджуваного препарату, за вимогою ДФУ, відповідає критеріям придатності та може бути використана для контролю його мікробіологічної чистоти.
Ключові слова: .

QSAR дослідження та антимікробний потенціал 1,3-тіазолілфосфонієвих солей

M. M. Труш1, В. В. Ковалішин1, В. M. Благодатний2, В. С. Броварець1,
С. Г. Пільо1, В. M. Прокопенко1, Д. M. Година1, Л. O. Метелиця1

1Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України, Київ;
2Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика, Київ, Україна;
*e-mail: maria@bpci.kiev.ua

Побудовано регресійні QSAR-моделі для прогнозу антимікробної активності нових похідних тіазолу. Сполуки з високою прогнозованою активністю були синтезовані та тестовані проти грибів та грампозитивних і грамнегативних бактерій. 1,3-тіазол-4-ілфосфонієві солі 4 та 5 виявили значну антибактеріальну та високу протигрибкову активність. Результати прогнозу корелюють з результатами експериментальних досліджень, що свідчить про високу прогнозуючу здатність створених QSAR моделей.