Tag Archives: рак яєчників

Експресія мікроРНК-613 та відповідних генів за розвитку раку яєчників

M. M. Mohammed, M. M. Ramzy*, S. S. Gaber,
H. A. Mohamed, M. R. Mohamed, A. M. Abdalla

Department of Biochemistry, Faculty of Medicine, Minia University, Egypt;
*e-mail: maggiemaher24@gmail.com

Отримано: 19 жовтня 2022; Виправлено: 25 листопада 2022;
Затверджено: 17 лютого 2023; Доступно онлайн: 27 лютого 2023

Рак яєчників є одним із найбільш летальних гінекологічних онкологічних захворювань. За раку яєчників виявлено численні генетичні та епігенетичні аномалії. Оскільки мікроРНК відіграють важливу роль у канцерогенезі, багато дослідників націлені на визначення молекулярного механізму, який регулює проліферацію та метастазування ракових клітин. У даному дослідженні оцінювали експресію мікроРНК-613 та відповідних генів KRAS і Ezrin у тканині раку яєчників та прилеглих до неї, очевидно, нормальних тканинах методом ПЛР в реальному часі. Наші результати показали, що експресія мікроРНК-613 була знижена за раку яєчників, у той час, як експресія KRAS і Ezrin була вищою в ракових тканинах порівняно з нормальними тканинами яєчників. Виявлено негативну кореляцію між експресією мікроРНК-613 та експресією генів KRAS і Ezrin, а також позитивну кореляцію між експресією генів KRAS і Ezrin. Встановлено, що мікроРНК-613 діє як пухлино-супресивний ген за раку яєчників і може реалізовувати такий вплив через експресію генів KRAS та Ezrin. Отримані результати допоможуть визначити потенційні біомаркери та нові мішені для ранньої діагностики та лікування раку яєчників.

Визначення активності аденозиндезамінази та її ізоензимів у пацієнтів із раком яєчників

A. Asadi1, S. M. Atyabi2, S. Sadeghi3, S. Khatami3, M. Ebrahimi-Rad3, S. Valadbeigi3, R. Saghiri3

1Islamic Azad University North Tehran Branch, Tehran, Iran;
2Nanotechnology Department, Pasteur Institute of Iran, Tehran;
e-mail: m_atiyabi@pasteur.ac.ir;
3Biochemistry Department, Pasteur Institute of Iran, Tehran;
e-mail: saghiri@pasteur.ac.ir

Рак яєчників – гінекологічне захворювання з найвищим рівнем смертності в усьому світі. Існує зв’язок між активністю аденозиндезамінази (ADA), одним із ензимів пуринового нуклеотидного обміну, і канцерогенезом. У цій роботі було досліджено активність загальної ADA, ADA1 і ADA2 в сироватці крові пацієнтів із раком яєчників. Активність ADA, ADA1 і ADA2 визначали у 30 хворих на рак яєчників і у 30 здорових пацієнтів контрольної групи з використанням модифікованого методу Елліса, тільки активність ADA2 визначали в присутності специфічного інгібітора – еритро-9-(2-гідрокси-3-ноніл) аденіну (EHNA). Одержані результати показали, що активність загальної ADA, ADA1 і ADA2 в сироватці крові пацієнтів була значно збільшена P < 0,05) порівняно з контрольною групою. Хоча ADA й її ізоензими не є специфічними маркерами раку яєчників, визначення їхньої активності може служити додатковим показником в діагностиці раку яєчників, а також в інших аналітичних процедурах.

Маркери та регуляторні механізми за раку яєчників

С. Я. Парижак, О. І. Якубець, З. Д. Воробець

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, Україна;
e-mail: vorobets@meduniv.lviv.ua

Рак яєчників є одним із поширених злоякісних захворювань жіночої репродуктивної системи, яке частіше за інших закінчується летальністю. За останні 20 років рівень захворюваності раком яєчників в Україні та більшості країн світу залишається стабільно високим без явної тенденції до зниження. Це визначає інтерес вчених до пошуку нових методів ранньої діагностики, лікувальної тактики, прогностичних критеріїв, зокрема біохімічних, і способів профілактики цієї патології. Дотепер не існує специфічних діагностичних тестів, які б дозволили виявляти пухлину на ранніх етапах її розвитку. Незважаючи на великий арсенал пухлинних маркерів, єдиним більш-менш надійним тестом за раку яєчників є визначення антигену СА-125. В огляді висвітлено результати основних сучасних досліджень, спрямованих на з’ясування регуляторних механізмів, пов’язаних із метаболізмом L-аргініну та активністю АТР-гідролазних систем, пошук нових маркерів раку яєчників, визначено основні ймовірні претенденти на цю роль.