Tag Archives: сульфатвідновлювальні бактерії

Жирнокислотний склад сульфатвідновлювальних бактерій, виділених із техногенних екотопів

Д. Р. Абдуліна, Г. О. Іутинська, Л. M. Пуріш

Інститут мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного НАН України, Київ;
e-mail: adara@ukr.net

Отримано: 14 червня 2020; Затверджено: 15 травня 2020

Зростання техногенного навантаження на навколишнє середовище призводить до порушення природних екотопів і є стресовим чинником для широко поширених сульфатвідновлювальних бактерій (СВБ). Зміна жирнокислотного складу СВБ вважається не тільки одним із механізмів адаптації та захисту від негативного впливу, а й однією з хемотаксономічних ознак, які можуть бути використані як індикатор типу бактерій і присутності їх у природних екотопах. Метою роботи було визначення жирнокислотного складу сульфатвідновлювальних штамів бактерій, виділених із різних техногенних екотопів. Спектр 17 жирних кислот визначали методом мас-спектрометрії на газовому хроматографі. Показано, що  в ліпідах СВБ переважали насичені C14:0, C15:0, C16:0 та C18:0 і були наявні ненасичені C16:1 та C18:1 жирні кислоти. Кореляційний аналіз виявив, що СВБ, виділені з тих самих техногенних локацій мають подібні профілі жирних кислот, незважаючи на приналежність до різних типів. Так, коефіцієнт кореляції жирнокислотного складу СВБ штамів Desulfovibrio sp. K1 і K2, виділених із ґрунтів, прилеглих до газопроводу, становив r = 0,94, а для Desulfovibrio sp. TC2, Desulfotomaculum sp. TC3 і Desulfomicrobium sp. TC4, виділених із тепломереж, r = 0,97–0,99. Одержані результати щодо підвищення рівня насичення жирних кислот і зниження плинності мембрани СВБ можуть бути використані для оцінки ступеня адаптації СВБ до впливу техногенного навантаження як стресового чинника.

Кінетичні властивості аденозинтрифосфат сульфурилази кишкових сульфатвідновлювальних бактерій

І. В. Кушкевич1,2, Г. Л. Антоняк3, М. Бартош2

1Інститут біології тварин НААН України, Львів;
2Університет ветеринарних та фармацевтичних наук Брно, Чеська Республіка;
3Львівський національний університет імені Івана Франка, Україна;
e-mail: ivan.kushkevych@gmail.com

Досліджено питому активність та кінетичні властивості ATP-сульфурилази в безклітинних екстрактах кишкових бактеріальних штамів Desulfovibrio piger Vib-7 і Desulfomicrobium sp. Rod-9. У роботі використано мікробіологічні, біохімічні, біофізичні та статистичні методи досліджень. Визначено оптимальну температуру (35 °С) і рН 8,0–8,5 для ензиматичної реакції. Проведено кінетичний аналіз властивостей АТР-сульфурилази. Визначено початкову (миттєву) швидкість реакції (V0), максимальну кількість продукту реакції (Pmax), час реакції (період напіврозпаду – насиченість, τ) і максимальну швидкість АТР-сульфурилазної реакції (Vmax). Обчислено константи Міхаеліса (KmСульфату, KmАТР, KmАПС і KmПірофосфату) для ензиматичної реакції обох кишкових бактеріальних штамів D. piger Vib-7 і Desulfomicrobium sp. Rod-9.