Tag Archives: тимоцити

Ефекти α-токоферолу і його аналогів на запрограмовану загибель тимоцитів щурів, індуковану інгібіторами клітинних протеїнкіназ

Г. В. Петрова, Н. В. Делеменчук, Г. В. Донченко

Інститут біохімії їм О. В. Палладіна НАН України, Київ;
e-maіl: petrova@bіochem.kіev.ua

Встановлено, що α-токоферол (α-ТФ) виявляє цитопротекторну дію за індукції апоптозу тимоцитів щурів інгібіторами внутрішньоклітинних протеїнкіназ – стауроспорином і форболовим ефіром у високій концентрації, а також некрозу клітин, спричиненого сфінгозином. Ефект α-ТФ на загибель тимоцитів, яка зумовлена інгібітором протеїнфосфатази типу 2А – окадаєвою кислотою – набагато менш виражений. Одержані дані свідчать про те, що відома здатність α-ТФ до інгібування ПКС і активації протеїнфосфатази типу 2А не є основним механізмом його цитопротекторної дії. Часткове відтворення ефектів α-ТФ його аналогом α-токоферилацетатом, нездатним вступати в окисно-відновлювані реакції, і відсутність впливу на досліджувані процеси антиоксиданту N-ацетил-L-цистеїну у цьому разі не підтверджують антиоксидантний механізм дії α-ТФ. Інгібування α-ТФ-м виходу до цитозолю клітин цитохрому с свідчить про реалізацію його цитопротекторної дії на рівні мітохондріальних мембран. Припускається існування універсального механізму цитопротекторної дії α-ТФ, який не залежить від природи апоптогенів та реалізується на загальному для більшості з них етапі індукції загибелі клітин. Як такий запропоновано попередження дисфункції мітохондрій шляхом стабілізації мембран мітохондрій і зниження їх пермеабілізації за дії α-ТФ.

Індукція ємнісного входу Са(2+) і вивільнення цитохрому с в клітинах Jurkat за дії фотозбудженого фулерену С(60)

С. М. Гребіник1, К. О. Паливода2, С. В. Прилуцька1, І. І. Гринюк1,
А. А. Самойленко2, Л. Б. Дробот2, О. П. Матишевська1

1Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна;
2Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, Київ;
e-mail: matysh@yahoo.com

З використанням флуоресцентного зонда Індо-1 оцінено відносну величину кальцієвого пулу ЕПР, ємнісного входу Са2+ і ступеня наповнення кальцієвого пулу мітохондрій в тимоцитах і клітинах Jurkat. Показано, що ємнісний вхід катіона в тимоцити значно нижчий, ніж у клітини Jurkat. Відмічено значне посилення ємнісного входу Са2+ у клітини Jurkat, преінкубовані з 10-5 M C60 і піддані дії видимого опромінення. Через 1–3 години після його впливу було зафіксовано зниження FCCP-індукованого вивільнення Ca2+ з мітохондрій і підвищення вмісту цитохрому с у цитоплазмі клітин Jurkat. Припускається, що ремодуляція системи Са2+-сигналювання може бути залучена до початкових етапів індукованого фотозбудженим фулереном С60 апоптозу в клітинах Jurkat.

Генерація активних форм кисню в тимоцитах щурів за дії пероксиду водню та фулерену С(60)

С. М. Гребіник, І. І. Гринюк, С. В. Прилуцька, О. П. Матишевська

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна;
e-mail: grebnik_z@yahoo.com

З використанням флуоресцентного зонда DCF оцінено динаміку продукування активних форм кисню (АФК) у тимоцитах упродовж 50 хв після дії 0,1 та 0,5 мМ Н2О2. Встановлено залежне від концентрації оксиданту посилення продукування АФК, яке супроводжується підвищенням супероксиддисмутазної та глутатіонпероксидазної активності тимоцитів та зниженням їх життєздатності.
Передінкубація клітин з 10-5 фулереном С60 приводила не лише до зниження продукування АФК у початковий період після дії Н2О2, але й до підвищення життєздатності тимоцитів у віддаленіший термін часу після дії оксиданту. Одержані дані свідчать про здатність фулерену С60 запобігати розвитку окисного стресу в тимоцитах.

Модуляція індукованого цисплатином продукування активних форм кисню фулереном С(60) у нормальних та трансформованих лімфоїдних клітинах

Д. В. Франскевич, І. І. Гринюк, С. В. Прилуцька, О. П. Матишевська

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна;
е-mail: dashaqq@gmail.com

Досліджено ранні прояви дії протипухлинного препарату цисплатину та його комбінованої дії із представником вуглецевих наноструктур фулереном С60 на нормальні (тимоцити щура Wistar) та трансформовані (лімфоїдна лейкемія миші L1210) клітини. З використанням флуоресцентних зондів DCFH-DA та TMRE показано, що цисплатин (1 мкг/мл) спричиняв продукування активних форм кисню (АФК) та знижував величину мітохондріального потенціалу в клітинах обох типів. Комбінована обробка цисплатином (1 мкг/мл) та С60 (7,2 мкг/мл) призводила до різноспрямованої модуляції продукування АФК у тимоцитах та клітинах L1210. Індуковане цис­платином продукування АФК у клітинах L1210 посилювалось, тоді як у тимоцитах зменшувалось. Припускається, що виявлені різноспрямовані ефекти пов’язані з відмінностями в акумуляції та локалізації фулерена С60 у нормальних та злоякісних клітинах.

Чутливість клітин із різним рівнем активності NAD(P)H-хіноноксидоредуктази 1 до цитотоксичної дії хінонімінів та синтетичних похідних α-токоферолу

Г. В. Петрова1, О. В. Паршиков2

1Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, Київ;
e-mail: petrova@biochem.kiev.ua;
2Інститут фармакології та токсикології НАМН України, Київ

Досліджували вплив α-токоферолу із вкороченим до 6 атомів вуглецю бічним ланцюгом (α-ТФ-С6), α-токоферилсукцинату (α-ТС) і хіноніміну 2,6-дихлорофеноліндофенолу на активність DT-діафорази й життєздатність тимоцитів, спленоцитів і гепатоцитів щурів. Встановлено, що спленоцитам властива найменша базальна активність ензиму. Активність DT-діафорази в тимоцитах у 1,4 раза, а у гепатоцитах – у 5 разів перевищує таку в спленоцитах. Виявлено, що чутливість клітин до цитотоксичної дії хінонімінів обернено пропорційна рівню базальної активності DT-діафорази й супроводжується її активацією з подальшим інгібуванням у нетоксичних і токсичних концентраціях відповідно. Гепатоцити найменш чутливі до цитотоксичної дії  α-ТФ-С6. У тимоцитах і спленоцитах α-ТФ-С6 виявляє інгібуючі DT-діафоразу ефекти, у той час як у гепатоцитах спостерігається підвищення активності ензиму, що, ймовірно, і обумовлює їх високу виживаність. Не виключена також можливість одночасної індукції α-ТФ-С6-м експресії ензимів системи цитохрому Р450 у гепатоцитах. Цитотоксична дія  α-ТС не залежить від базальної активності DT-діафорази у клітинах, не супроводжується її індукцією і, найімовірніше, визначається рівнем активності неспецифічної естерази.

Участь альдегідів в оксидативному стресі в тимоцитах щура in vitro

К. О. Токарчук, О. В. Зайцева

Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, Київ;
e-mail: kate_tokarchuk@ukr.net

За розвитку оксидативного стресу утворюються ліпідні радикали, подальша трансформація яких призводить до формування численних альдегідів, що є одним із чинників посилення постсинтетичних модифікацій протеїнів та ДНК. Мета роботи: дослідити роль альдегідів у формуванні показників оксидативного стресу в тимоцитах щура in vitro. Для цього було використано дві моделі: залізоіндукований оксидативний стрес та інкубація екзогенних альдегідів із тимоцитами.
За використання першої моделі для індук­ції оксидативного стресу суспензію тимоцитів (2×106 клітин/мл HBSS, рН 7,2) інкубували 6 годин з розчином FeSO4 (20, 30, 40 мкМ) та аскорбіновою кислотою (100 мкМ). Показано підвищення загального вмісту альдегідів в 29 разів (90 ± 6 нмоль/107 клітин; контроль 3,1 ± 0,3 нмоль/107 клітин), при цьому рівень ТБК-активних продуктів підвищується в 4,4 раза, а рівень СО-груп протеїнів – в 10 разів. Рівень мітохондріальної активності клітин зменшується в 1,5 раза, а рівень низькомолекулярних SH-груп в 2,3 раза. Застосування розчину акцептору альдегідів димедону (200 мкМ) зменшує рівень альдегідів в 3,7 раза, ТБК-активних продуктів в 1,6 раза, СО-груп протеїнів в 5 разів, при цьому мітохондріальна активність підвищується в 1,4 раза, а рівень SH-груп в 1,8 раза.
У разі застосування другої моделі суспензію тимоцитів (2×106 клітин/мл HBSS, рН 7,2) інкубували 6 год з екзогенними альдегідами: формальдегідом (ФА), гліоксалем (ГЛ) та метилгліоксалем (МГЛ) – у діапазоні концентрацій від 50 до 600 мкМ, акролеїном (АКР) – 1–15 мкМ. Рівень ТБК-активних продуктів збільшується для ФА в 1,3 раза, для інших альдегідів в 5–7 разів. Рівень СО-груп протеїнів підвищується для ФА в 3,7 раза, для МГЛ в 7 разів, для ГЛ в 13 разів, для АКР в 22 рази. Рівень SH-груп знижується для ФА в 1,5 раза, для МГЛ в 2,6 раза, для ГЛ в 3 рази, для АКР в 9 разів. Спостерігається зниження мітохондріальної активності клітин приблизно в 1,5 раза для всіх альдегідів. Одержані результати доводять безпосередню участь альдегідів у формуванні показників оксидативного стресу в тимоцитах щура.