Tag Archives: ультразвук

Вплив ультразвуку різних режимів на суперпреципітацію окисномодифікованого актоміозинового комплексу скелетних м’язів кроля

О. В. Шелюк, Н. Є. Нурищенко, К. О. Мединська

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна;
e-mail: shelyuk_olga@ukr.net

Проведено дослідження впливу ультразвуку неперервного та імпульсного (2 мс) режимів на реакцію суперпреципітації окисномодифікованого актоміозину скелетних м’язів кроля. За одержаними кінетичними кривими реакції визначили величину суперпреципітації (АmА0). Нормовану за значенням Аm максимальну швидкість Vn зміни А у часі використовували як головний кінетичний параметр. Показано, що застосування ультразвуку неперервного режиму для окисномодифікованого актоміозину супроводжується вірогідним зниженням величини суперпреципітації відносно контролю. Проте імпульсний ультразвук спричинює вірогідне збільшення величини суперпреципітації, крім значення (АmА0) у разі застосування інтенсивності 0,2 Вт/см2. Як неперервний, так і імпульсний ультразвук інтенсивністю 1 Вт/см2 зменшують параметр Vn реакції суперпреципітації окисномодифікованого актоміозинового комплексу відносно інших значень інтенсивності ультразвуку, що можливо зумовлено його тепловим впливом. В цілому дані, які було одержано, дають підставу припустити, що ефекти неперервного та імпульсного ультразвуку на реакцію суперпреципітації окисленого протеїнового комплексу актоміозину тотожні.

ATP-азна активність актоміозинового комплексу скелетних м’язів кроля за дії ультразвуку

К. О. Мединська, Н. Є. Нурищенко, Л. І. Пелюх, О. В. Шелюк

Київський національний університет імені Тараса Шевченка,
ННЦ «Інститут біології», Україна;
e-mail: medinkat@ukr.net

У роботі досліджено вплив неперервного та імпульсного ультразвуку інтенсивністю 0,05; 0,2; 0,4; 0,7 та 1,0 Вт/см2 на ATP-азну активність актоміозину скелетних м’язів кроля. Показано, що найбільші зміни Mg2+,Ca2+-ATP-азної активності спостерігались за дії неперервного ультразвуку інтенсивністю 0,2 та 0,4 Вт/см2. К+-ATP-азна активність інгібувалась неперервним ультразвуком всіх досліджених величин інтенсивності. Імпульсний ультразвук 2 та 10 мс не змінював показники Mg2+,Ca2+-ATP-азної активності, тоді як К+-ATP-азна активність достовірно змінювалась лише за дії імпульсного ультразвуку інтенсивності 0,7 та 1,0 Вт/см2, що ймовірно можна пояснити тепловим ефектом. Під час дослідження реконструйованого актоміозину з озвученим тропоніновим комплексом встановлено, що тропоніновий комплекс є найчутливішим до дії ультразвуку.