Ukr.Biochem.J. 2011; Том 83, № 6, листопад-грудень, c. 80-85

Вплив ультразвуку різних режимів на суперпреципітацію окисномодифікованого актоміозинового комплексу скелетних м’язів кроля

О. В. Шелюк, Н. Є. Нурищенко, К. О. Мединська

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна;
e-mail: shelyuk_olga@ukr.net

Проведено дослідження впливу ультразвуку неперервного та імпульсного (2 мс) режимів на реакцію суперпреципітації окисномодифікованого актоміозину скелетних м’язів кроля. За одержаними кінетичними кривими реакції визначили величину суперпреципітації (АmА0). Нормовану за значенням Аm максимальну швидкість Vn зміни А у часі використовували як головний кінетичний параметр. Показано, що застосування ультразвуку неперервного режиму для окисномодифікованого актоміозину супроводжується вірогідним зниженням величини суперпреципітації відносно контролю. Проте імпульсний ультразвук спричинює вірогідне збільшення величини суперпреципітації, крім значення (АmА0) у разі застосування інтенсивності 0,2 Вт/см2. Як неперервний, так і імпульсний ультразвук інтенсивністю 1 Вт/см2 зменшують параметр Vn реакції суперпреципітації окисномодифікованого актоміозинового комплексу відносно інших значень інтенсивності ультразвуку, що можливо зумовлено його тепловим впливом. В цілому дані, які було одержано, дають підставу припустити, що ефекти неперервного та імпульсного ультразвуку на реакцію суперпреципітації окисленого протеїнового комплексу актоміозину тотожні.

Ключові слова: , , , ,


Creative CommonsThis work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.