Ukr.Biochem.J. 2012; Том 84, № 4, липень-серпень, c. 54-60

ATP-азна активність актоміозинового комплексу скелетних м’язів кроля за дії ультразвуку

К. О. Мединська, Н. Є. Нурищенко, Л. І. Пелюх, О. В. Шелюк

Київський національний університет імені Тараса Шевченка,
ННЦ «Інститут біології», Україна;
e-mail: medinkat@ukr.net

У роботі досліджено вплив неперервного та імпульсного ультразвуку інтенсивністю 0,05; 0,2; 0,4; 0,7 та 1,0 Вт/см2 на ATP-азну активність актоміозину скелетних м’язів кроля. Показано, що найбільші зміни Mg2+,Ca2+-ATP-азної активності спостерігались за дії неперервного ультразвуку інтенсивністю 0,2 та 0,4 Вт/см2. К+-ATP-азна активність інгібувалась неперервним ультразвуком всіх досліджених величин інтенсивності. Імпульсний ультразвук 2 та 10 мс не змінював показники Mg2+,Ca2+-ATP-азної активності, тоді як К+-ATP-азна активність достовірно змінювалась лише за дії імпульсного ультразвуку інтенсивності 0,7 та 1,0 Вт/см2, що ймовірно можна пояснити тепловим ефектом. Під час дослідження реконструйованого актоміозину з озвученим тропоніновим комплексом встановлено, що тропоніновий комплекс є найчутливішим до дії ультразвуку.

Ключові слова: , , ,


Creative CommonsThis work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.