Ukr.Biochem.J. 2012; Том 84, № 5, вересень-жовтень, c. 62-67

Дія електромагнітного поля наднизької частоти на АТP-азну активність актоміозіну

Ю. В. Цейслєр, О. В. Шелюк, В. С. Мартинюк, Н. Є. Нурищенко

ННЦ «Інститут біології», Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна;
e-mail: yuliya.tseysler@gmail.com; shelyuk_olga@ukr.net

Оцінювали Mg2+/Са2+– і K+-АТP-азну активність актоміозину скелетних м’язів кроля методом Fiske-Subbarow при одно-, двох-, трьох-, чотирьох- та п’ятигодинній експозиції протеїнових розчинів в електромагнітному полі (ЕМП) частотою 8 Гц та індукцією 25 мкТл. Одержані результати вивчення АТР-азної активності актоміозину в умовах електромагнітного впливу показали, що зміни цього показника характеризуються певною часовою динамікою: через 1, 2 і 4 години експозиції експериментальних розчинів дія ЕМП пригнічує АТР-азну активність порівняно з контрольними зразками, які не піддавали дії поля, а у разі трьох- і п’ятигодинної експозиції в ЕМП спостерігається збільшення АТР-азної активності актоміозину. Зміни активності ензиму є універсальними і спостерігаються як у середовищі з Mg2+ і Са2+, так і без цих іонів у буфері. Це може свідчити про Са2+-незалежні шляхи впливу ЕМП на біологічні об’єкти. На наш погляд, зазначені ефекти пояснюються впливом ЕМП на динамічні властивості розчинів актоміозину, в основі яких можуть лежати процеси спонтанного динамічного структуроутворення.

Ключові слова: , ,


Creative CommonsThis work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.